مطالب به روز آموزشی برای آموزگاران ودانش آموزان پایه ششم دبستان http://6dabestani.mihanblog.com 2020-08-07T17:05:29+01:00 text/html 2016-06-05T19:37:54+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی شعر «نیایش» http://6dabestani.mihanblog.com/post/96 <font class="text4"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">قالب شعر: مثنوی<br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«<font color="#FF0000">خدایا</font> جهان پادشاهی تور<font color="#FF0000">است</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ز ما خدمت <font color="#FF0000">آید</font> خدایی تور<font color="#FF0000">است</font>»&nbsp;&nbsp;<font color="#CC33CC"> 4 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>خداوندا پادشاهی جهان از آن توست، خداوندی برای تو است و ما باید بندگی و خدمت تو را به جا آوریم. <br><font color="#009900">نهاد: </font>پادشاهی جهان/ خدمت/ خدایی<br><font color="#FF6600">متمم: </font>تو/ ما<br><font color="#CC33CC">حرف اضافه:</font> را / از<br><font color="#FF6666">آرایه: </font>تلمیح به آیه قرآن و لله ملک السماوات و الارض (پادشاهی زمین و آسمان از آن خدا است) و تضاد (خدایی و خدمت)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«پناه بلندی و پستی تویی <font color="#FF0000">(هستی) </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه <font color="#FF0000">نیستند</font> آنچه <font color="#FF0000">هستی</font> تویی <font color="#FF0000">(هستی)</font> »&nbsp;&nbsp;<font color="#CC33CC"> 4 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی:</font> نگهبان و محافظ آسمان بلند و زمین پست تو هستی، همه ی موجودات فانی هستند و آنچه می ماند فقط تویی.<br><font color="#FF6600">ترکیب اضافی: </font>پناه بلندی؛ پناه پستی<br><font color="#009900">نهاد: </font>تو(مصراع اول)/ همه(مصراع دوم)/ تو (مصراع دوم)<br><font color="#FF6666">آرایه:</font> تلمیح و تضاد<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«همه <font color="#FF0000">آفریدست</font> بالا و پست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توی <font color="#FF0000">(هستی) </font>آفریننده ی هرچه <font color="#FF0000">هست</font>» <font color="#CC33CC">3 جمله </font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>خداوند خالق آسمان بلند و زمین هموار است، خداوندا تو خالق هرچه وجود دارد هستی.<br><font color="#009900">نهاد: </font>بالا و پست/ تو<br><font color="#FF6666">آرایه: </font>تلمیح و تضاد<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«خرد را تو روشن بصر <font color="#FF0000">کرده ای</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چراغ هدایت تو بر <font color="#FF0000">کرده ای</font>» <font color="#CC33CC">2</font><font color="#CC33CC"> جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>چشمان عقل و خرد را تو بینا کرده ای و هدایت را مانند چراغ روشنی به پا کرده ای<br><font color="#009900">نهاد: </font>تو (در مصراع اول و دوم)<br><font color="#CC33CC">مفعول:</font> خرد، چراغ هدایت <br><font color="#FF6666">آرایه: </font>تشبیه هدایت به چراغ و تشخیص (شاعر خرد را جانداری فرض کرده که چشم دارد.) و تناسب (روشن، بصر، چراغ)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«جهانی بدین خوبی<font color="#FF0000"> آراستی</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برون زان که یاریگری <font color="#FF0000">خواستی</font>» <font color="#CC33CC">2 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>جهان را به این زیبایی آراسته کرده ای بدون آنکه از کسی یاری و کمک بگیری.<br><font color="#CC33CC">مفعول:</font> جهانی/ یاریگری<br><font color="#FF6600">قید:</font> بدین/ خوبی<br><font color="#009900">نهاد:</font> تو (در هر دو مصراع)<br><font color="#FF6666">آرایه: </font>تلمیح<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«خداوند مایی <font color="#FF0000">(هستی)</font> و ما <font color="#FF0000">بنده ایم</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به نیروی تو یک به یک <font color="#FF0000">زنده ایم</font>» <font color="#CC33CC">3 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی:</font> تو خداوند ما هستی&nbsp; ما بنده ی شما هستیم و به نیروی تو یک به یک زنده هستیم.<br><font color="#009900">نهاد: </font>تو/ ما / یک به یک<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«رهی پیشم <font color="#FF0000">آور</font> که فرجام کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خشنود <font color="#FF0000">باشی</font> و ما رستگار<font color="#FF0000">(باشیم)</font>» <font color="#CC33CC">3 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">معنی: (خداوندا) راهی را مقابل ما قرار بده که در پایان کارمان به رستگاری و خوشبختی برسیم و تو نیز از ما راضی و خشنود باشی.<br><font color="#FF6600">قید:</font> فرجام کار<br><font color="#993399">مفعول:</font> رهی<br><font color="#33CC00"><font color="#006600">نهاد:</font> </font>تو/ تو / من</font></font> text/html 2016-04-27T17:31:15+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی حکایت «درخت علم» http://6dabestani.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شیخ <font color="#FF0000">خندید</font> و <font color="#FF0000">بگفتش</font> ای<font color="#FF0000"> سلیم </font><font color="#009900">(منادا)&nbsp; </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; این درخت علم<font color="#FF0000"> باشد</font> ای <font color="#FF0000">علیم</font> <font color="#009900">(منادا)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#3333FF">تعداد جمله:</font> 5 تا <br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#000066" size="2">معنی: </font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">شیخ به او خندید و گفت: ای انسان ساده دل (احمق) این درختی که گفتم درخت علم و دانش است.<br><font color="#000066">واژه:</font> شیخ: پیرمرد، مرد بزرگوار، عالم<br>سلیم: سالم، بی عیب، کنایه از آدم ساده لوح و نادان<br>علیم: دانا، آگاه<br><font color="#FF6600">آرایه:</font> تشبیه علم و دانش به درخت<br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div align="right"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تو به صورت <font color="#FF0000">رفته ای</font> ای <font color="#FF0000">بی خبر<font color="#009900"> (منادا) </font></font><font color="#009900">&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زان ز شاخ معنی ای بی بار و بر<font color="#009900"> (هستی)&nbsp;&nbsp;<font color="#000000"> <font color="#3333FF">تعداد جمله:</font> 3 تا</font></font><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000066">معنی:</font> ای انسان بی خبر، تو فقط به ظاهر کلام من توجه کرده ای به همین خاطر از شاخه ی معنی، بهره ای نبرده ای.<br><font color="#000066">واژه: </font>صورت: ظاهر<br>معنی: باطن<br>بار و بر: میوه و ثمر<br><font color="#FF6600">آرایه: </font>تشبیه معنی و باطن کلام به شاخه و تضاد یا طباق بین کلمه های صورت و معنی<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">گه درختش <font color="#FF0000">نام شد</font> گاه آفتاب <font color="#009900">(نام شد)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاه بحرش <font color="#FF0000">نام شد</font>، گاهی سحاب <font color="#009900">(نام شد) </font>&nbsp; <font color="#3333FF">تعداد جمله: <font color="#000000">4 تا</font></font><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000066">معنی:</font> علم و دانش را گاهی به درخت، آفتاب، دریا و ابر تشبیه می کنند و به این نام ها می خوانند.<br><font color="#000066">واژه ها:</font> بحر: دریا<br>سحاب: ابر<br></font></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF6600">آرایه:</font> تناسب بین کلمه های درخت، آفتاب، بحر و سحاب<br>تشبیه پوشیده و پنهان علم و دانش به درخت، آفتاب، بحر و سحاب<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">آن یکی کش صد هزار آثار <font color="#FF0000">خاست</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کم ترین آثار او عمر <font color="#FF0000">بقاست&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">تعداد جمله:</font> <font color="#000000">2 تا</font></font></font><font size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font color="#000066">معنی: </font>آن علم و دانشی که صد هزار اثر و سود دارد و کم ترین اثرش عمر جاودانه است.<br><font color="#000066">واژه:<font color="#000000"> کش: که از آن</font></font><br>خاست: برخاست، بلند شد.<br>بقا: جاودانی<br>صدهزار: عدد فراوانی و کثرت</font></font>&nbsp;<br><font color="#FF6600">آرایه: </font>تضاد یا طباق بین کلمه های صدهزار و کم ترین<br><font color="#CC33CC">نهاد: </font>صدهزار آثار، کم ترین آثار</font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-04-27T17:29:04+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی درس « راز زندگی » http://6dabestani.mihanblog.com/post/94 <font class="text4" size="2"><font face="Mihan-IransansBold">قالب شعر: <font color="#FF0000">شعر نو (نیمایی)</font><br><font color="#000099">مفهوم اخلاقی شعر: </font>زندگی یعنی شکفتن و شادابی. نه غم و غصه خوردن و گوشه گیر بودن.<br>«غنچه با دل گرفته گفت:<br>زندگی<br>لب ز خنده بستن است<br>گوشه ای درون خود نشستن است.»<br><font color="#FF0000">معنی: </font><font color="#000099">غنچه با دل غمگین (به گل) گفت: زندگی یعنی لب را از خنده ببندی و به دور از همه گوشه ای بنشینی و با خودت خلوت کنی.</font><br><font color="#009900">آرایه ها: </font>تشخیص و کنایه<br>«گل به خنده گفت:<br>زندگی شکفتن است<br>با زبان سبز راز گفتن است.»<br><font color="#009900"><font color="#FF0000">معنی:</font><font color="#3333FF"> </font></font><font color="#000099">اما گل با خنده (به غنچه) گفت: زندگی شکوفا شدن است و این که با زبان سبز، رازهایی را بیان کنی.</font><br><font color="#009900">آرایه ها: </font>تشخیص، تناسب<br>«گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه<br>باز هم به گوش می رسد<br>تو چه فکر می کنی؟<br>راستی کدام یک درست گفته اند؟»<br><font color="#FF0000">معنی: </font><font color="#000099">گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه به گوش می رسد. تو چه فکر می کنی؟ واقعا کدام یک حرف درستی زده اند؟</font><br><font color="#009900">آرایه:</font> تشخیص<br>«من که فکر می کنم<br>گل به راز زندگی اشاره کرده است<br>هرچه باشد او گل است<br>گل، یکی دو پیرهن<br>بیشتر ز غنچه پاره کرده است»<br><font color="#009900"><font color="#FF0000">معنی:</font> </font><font color="#000099">من فکر می کنم گل به راز و حقیقت زندگی اشاره کرده است زیرا هرچه باشد او گل است و نسبت به غنچه سن بیشتر و تجربه ی بیشتری دارد.کی دو پیرهن بیشتر پاره کردن کنایه از با تجربه بودن است و یک ضرب المثل هم است.</font><br><font color="#009900">آرایه ها: </font>کنایه ، ضرب المثل و تشخیص<br></font></font><font size="2"> </font> text/html 2016-04-27T17:28:13+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی حکایت « عمر گرانمایه » http://6dabestani.mihanblog.com/post/93 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">دو برادر بودند که یکی خدمتگزار پادشاه بود و دیگری با زحمت و نیروی بازو روزی خود را در می آورد. یک بار برادر ثروتمند به برادر فقیر گفت: چرا خدمت پادشاه را نمی کنی تا از سختی و زحمت کار کردن رها شوی؟ <br>برادر فقیر گفت: تو چرا کار نمی کنی تا از خواری و حقارت خدمت کردن رها شوی؟ زیرا افراد فرزانه گفته اند: اگر نان خود را بخوری و گوشه ای بنشینی از این که کمربندی از جنس طلا ببندی و خدمت دیگران را کنی بهتر است.<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«به دست آهن تفته کردن خمیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به از دست بر سینه پیش امیر» <font color="#3333FF">(یک جمله)</font><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#009900">معنی: </font>آهن بسیار داغ و مذاب را با دست خمیر کنی بهتر از این است که در پیش پادشاه دست به سینه باشی و خدمت کنی.<br>تفته: <font color="#000099">بسیار داغ</font><br>دست بر سینه: <font color="#000099">حالت تعظیم کردن</font><br><font color="#FF0000">آرایه: </font>کنایه (دست بر سینه پیش کسی بودن کنایه از تعظیم و خدمت کردن است.)<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«عمر گران مایه در این <font color="#FF0000">صرف شد&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا چه <font color="#FF0000">خورم </font>صیف و چه <font color="#FF0000">پوشم </font>شتا» <font color="#3333FF">(سه جمله)</font><br></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="2">مع</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#009900">نی: </font>عمر با ارزش من صرف این شد که در تابستان چه بخورم و در زمستان چه بپوشم؟<br>گران مایه: <font color="#000099">با ارزش</font><br>صیف: <font color="#000099">تابستان</font><br>شتا: <font color="#000099">زمستان</font><br><font color="#FF0000">آرایه: </font>تضاد (بین صیف و شتا)<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«<font color="#FF0000">ای شکم خیره </font>به نانی <font color="#FF0000">بساز&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا<font color="#FF0000"> نکنی </font>پشت به خدمت دوتا»<font color="#FF6600"> <font color="#3333FF">(سه جمله)</font></font><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#009900">معنی:</font> ای شکم گستاخ به یک لقمه نان قانع باش تا مجبور نباشی در مقابل دیگران خم نشوی و تعظیم کنی.<br>خیره: <font color="#000099">گستاخ، لجباز</font><br>پشت: <font color="#000099">کمر</font><br>دوتا: <font color="#000099">خم</font><br><font color="#FF0000">آرایه: </font>کنایه (پشت به خدمت دوتا کردن کنایه از تعظیم کردن است.)</font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-04-27T17:25:56+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی درس دهم ( شعر حافظ ) http://6dabestani.mihanblog.com/post/91 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">درد عشقی <font color="#FF0000">کشیده ام</font> که <font color="#FF0000">مپرس</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; زهر هجری <font color="#FF0000">چشیده ام</font> که <font color="#FF0000">مپرس</font> (4 جمله)<br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br><font color="#000099">مفهوم: </font>آنچنان عاشق یار شده ام که قابل وصف نیست و آنچنان به درد دوری یار مبتلا گشته ام که توصیف آن آسان نیست.<br><br><font color="#009900">آرایه ها: </font>تناسب (درد، زهر، چشیده ام) . تشبیه (هجران و دوری یار به زهر تشبیه شده است.)<br><br><font color="#993399">فعل ها:</font> کشیده ام (ماضی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشیده ام (ماضی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مپرس (امر)<br><font color="#FF0000">&nbsp;<br></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="2">گشته ام</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> در جهان و آخر کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلبری <font color="#FF0000">برگزیده ام </font>که<font color="#FF0000"> نپرس</font> (3 جمله)<br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br><font color="#000099">مفهوم: </font>همه جا را جستجو کرده ام و در آخر معشوقی را انتخاب کرده ام که قابل گفتن نیست.<br><font color="#663366"><br><font color="#993399">فعل ها:</font></font><font color="#993399"> </font>گشته ام (ماضی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگزیده ام (ماضی)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">بی تو در کلبه ی گدایی خویش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنج هایی <font color="#FF0000">کشیده ام</font> که <font color="#FF0000">مپرس</font> (2 جمله)<br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br><font color="#000099">مفهوم:</font> بدون تو در خانه ی فقیرانه ی خود سختی هایی کشیده ام که گفتن آن آسان نیست.<br><br><font color="#009900">آرایه: </font>تشبیه (کلبه ی گدایی)<br><br>مفعول: رنج ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترکیب اضافی: کلبه ی گدایی، گدایی خویش<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هم چو حافظ، غریب در ره عشق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به مقامی <font color="#FF0000">کشیده ام</font> که <font color="#FF0000">مپرس</font> (2 جمله)<br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br><font color="#000099">مفهوم: </font>من هم مانند حافظ غریب و تنها در مسیر عشق و عرفان به رتبه و درجه ای از عشق و عرفان رسیده ام که قابل وصف است.<br><br><font color="#993399">فعل ها: </font>رسیده ام (ماضی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مپرس (امر)<br><br>ترکیب اضافی: ره عشق<br><br><font color="#FF0000">واژه ها:</font><br>حجره: <font color="#000099">اتاق، غرفه، خانه</font><br>مفصل ترین: <font color="#000099">کامل ترین</font><br>تلفظ: <font color="#000099">بیان کردن</font><br>معتبر:<font color="#000099"> دارای ارزش و اعتبار</font><br>خطی: <font color="#000099">دست نویس</font><br>غفلت: <font color="#000099">فراموشی</font><br>گرد نیاورده:<font color="#000099"> جمع نکرده</font><br>تأخیر:<font color="#000099"> درنگ کردن، عقب انداختن</font><br>رحلت: <font color="#000099">کوچ کردن، کنایه از مردن</font><br>رحمة الله علیها: <font color="#000099">رحمت خداوند بر او باد</font><br>برمی خاستم: <font color="#000099">بلند می شدم</font><br>ظالم: <font color="#000099">ستمگر <font color="#FF0000"># </font>مظلوم</font><br>سرشار: <font color="#000099">پر، لبریز</font><br>ضعف: <font color="#000099">سستی، بی حالی</font><br>زهر:<font color="#000099"> سم</font><br>غریب: <font color="#000099">ناآشنا، بیگانه <font color="#FF0000">#</font> آشنا</font><br>مقام: <font color="#000099">مرتبه، جایگاه</font><br>هجر: <font color="#000099">دوری</font><br></font><font size="2"> <br> </font> text/html 2016-04-27T17:19:45+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی شعر (باران) http://6dabestani.mihanblog.com/post/90 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000066" size="2">«خوشا آنان که الله یارشان بی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; به حمد و قل هو الله کارشان بی» </font><font size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">معنی:</font> خوش به حال کسانی که خداوند یارشان بود و کار آن ها ذکر خداوند و مناجات با او بود.<br><font color="#000099">واژه:</font> خوشا: خوش به حالشان باشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی: باشد<br><font color="#993399">تعداد جمله: </font>3 جمله (2 فعل مخفف شده و 1 صوت) <u>خوشا</u> (خوش به حال آنها باشد) آنان که الله یارشان <u>بود</u>،به حمد و قل هو الله کارشان <u>بود</u>.<br><font color="#FF6600">آرایه: </font>تلمیح به سوره ی حمد و قل هو الله . . . <br><font color="#33CC00">ترکیب اضافی: </font>کارشان<br><font color="#990000">نهاد: </font>الله، کارشان<br></font><div align="center"><font size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000066">« خوشا آنان که دایم در نمازند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهشت جاودان بازارشان بی »</font><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">معنی: </font>خوش به حال کسانی که همیشه در حال نماز هستند، کسانی که بهشت جاودان بازار آنهاست.<br><font color="#993399">تعداد جمله:</font> 3 جمله (2 فعل مخفف شده و یک صوت) <u>خوشا</u> (خوش به حال آنها باشد) آنان که دائم در نماز <u>هستند</u> و بهشت جاودان بازارشان <u>بود</u>.<br><font color="#990000">نهاد:</font> آنان، بهشت<br><font color="#009900">ترکیب وصفی: </font>بهشت جاودان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترکیب اضافی:</font> بازارشان<br><br><font color="#3333FF">شاعر:</font> بابا طاهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp; قالب: </font>دوبیتی<br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1364901500.jpg" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000066"> « خداوندا به فریاد دلم رس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کس بی کس تویی من مانده بی کس »</font><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">معنی:</font> پروردگارا به فریاد دل من برس، زیرا تو یار کسانی هستی که یاوری ندارند و من تنها مانده ام.<br><font color="#993399">تعداد جمله:</font> 4 جمله (1 منادا، 2 فعل و 1 فعل مخفف شده) <u>خداوندا</u> (منادا) به فریاد دلم <u>برس</u>. کس بی کس تو <u>هستی</u>، من بی کس <u>مانده ام</u>. <br><font color="#009900">ترکیب وصفی:</font> کس بی کس <br><font color="#990000">نهاد:</font> تو (مصراع اول) . تو/ من (مصراع دوم)<br></font><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000066">« همه گویند طاهر کس نداره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدا یار منه چه حاجت کس »</font><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">معنی: </font>همه می گویند: طاهر(شاعر) تنهاست و یاری ندارد و من هم می گویم: خدا یار من است و من به کسی نیاز ندارم.<br><font color="#993399">تعداد جمله:</font> 4 جمله (2 فعل، 1 فعل مخفف و 1 فعل حذف شده) همه گویند طاهر کس <u>نداره</u>، خدا یار من (است) چه حاجت کس (است)<br><font color="#990000">نهاد: </font>همه/ طاهر (مصراع اول) . خدا (مصراع دوم) <br><font color="#33CCFF">مفعول:</font> کس/ چه حاجت<br><font color="#3333FF">شاعر:</font> بابا طاهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp; قالب: </font>دوبیتی<br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1364901500.jpg" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#000066">&nbsp; « ای نام تو روییده به گلدان لبم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مرحمت تو غوطه ور روز و شبم »</font><br><font color="#FF0000">معنی:</font> ای خدایی که نام تو همیشه بر لبان من است و من در دریای لطف و مهربانی تو همیشه شناور هستم.<br><font color="#000099">واژه:</font> مرحمت: لطف و مهربانی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غوطه ور: شناور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#993399">تعداد جمله:</font> 3 جمله (1 منادای محذوف، 1 فعل و 1 فعل مخفف) ای (خدایی که) نام تو به گلدان لبم روییده <u>است</u>، در مرحمت تو روز و ب غوطه ور <u>هستم</u>. <br><font color="#FF6600">آرایه: </font>2 تشبیه 1. تشبیه لب به گلدان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. تشبیه لطف و مهربانی خداوند به دریا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تضاد: روز و شب<br><font color="#33CC00">ترکیب اضافی: </font>گلدان لب/ لبم/ شبم<br><font color="#33CCFF">فعل ماضی: </font>روییده (روییده است)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#990000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نهاد:</font> نام تو<br></font><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000066">« در خاک طلب، بذر دعا کاشته ام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باران اجابت تو را می طلبم »</font><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">معنی: </font>دعا را مانند دانه ای در خاک طلب تو کاشته ام و به امید بارش باران اجابت تو هستم.<br><font color="#000099">واژه:</font> طلب: خواستن، خواهش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اجابت: جواب دادن، پاسخ دادن<br><font color="#993399">تعداد جمله: </font>2 جمله (2 فعل) در خاک طلب بذر دعا <u>کاشته ام</u> و باران اجابت تو را <u>می طلبم</u>.<br><font color="#FF6600">آرایه: </font>3 تشبیه: تشبیه طلب به خاک، دعا به بذر و اجابت به باران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تناسب: بین کلمه های خاک، بذر و باران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#33CCFF">مفعول:</font> بذر دعا، باران اجابت تو<br><font color="#990000">نهاد: </font>در هر دو مصراع "من " محذوف است.<br><font color="#33CC00">ترکیب اضافی: </font>خاک طلب/ بذر دعا/ باران اجابت/ اجابت تو/ نام تو &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#3333FF">شاعر: </font>سید حسن حسینی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">قالب شعر:</font> رباعی<br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1364901500.jpg" alt="نایت اسکین" border="0"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000066">« اگر آن سبز قامت رو نماید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در باغ خدا را می گشاید »</font><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">معنی:</font> اگر آن کسی که قامت سبزی دارد (امام زمان عج . . .) به سوی ما بیاید، در باغ خداوند (بهشت) را به روی ما باز می کند.<br><font color="#000099">واژه: </font>قامت: قد و بالا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رو نماید: چهره نشان دهد.<br><font color="#3333FF">فعل ها: </font>نماید (مضارع). می گشاید (مضارع)<br><font color="#990000">نهاد: </font>سبز قامت<br><font color="#33CCFF">مفعول: </font>رو (مصراع اول) &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; در (مصراع دوم) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#993399">تعداد جمله: </font>2 جمله (2 فعل) اگر آن سبز قامت رو <u>نماید</u>، در باغ خدا را <u>می گشاید</u>.<br></font></div></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF6600">آرایه: </font>تلمیح به ظهور امام زمان (عج الله)<br><font color="#33CC00">ترکیب اضافی: </font>در باغ/ باغ خدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font><div align="center"><font size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000066">« تنم را فرش کردم تا بتازد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلم را نذر کردم تا بیاید »</font><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">معنی: </font>تن خودم را مانند فرشی پهن کردم تا تاخت و تاز کند و حتی دلم را نذرش کردم تا بیاید.<br><font color="#000099">واژه: </font>نذر: شرط و پیمان، آنچه شخص بر خود واجب گرداند که در راه خدا بدهد یا به جا بیاورد.<br><font color="#993399">تعداد جمله: </font>4 جمله (4 فعل) تنم را فرش کردم تا بتازد، دلم را نذر کردم تا بیاید.<br><font color="#FF6600">آرایه: </font>فرش کردن تن و نذر کردن دل کنایه از آماده و مهیا شدن است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تشبیه: تن به فرش<br><font color="#33CC00">ترکیب اضافی: </font>تنم/ دلم<br><font color="#990000">فعل: </font>کردم (ماضی). بتازد (مضارع). کردم (ماضی). بیاید (مضارع)<br><font color="#33CCFF">مفعول: </font>تنم (مصراع اول)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلم (مصراع دوم)<br><font color="#3333FF">شاعر: </font>مصطفی علی پور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قالب شعر:</font> دو بیتی<br></font><div align="center"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1364901500.jpg" alt="نایت اسکین" border="0"><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">بیشتر بدانیم . . .</font><br></font></div><font size="2"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#990000"><font color="#FF0000">راه تشخیص رباعی و دوبیتی:</font><font color="#000000"> رباعی یعنی شعری که از چهار مصراع درست شده باشد و دوبیتی یعنی شعری که از دو بیت تشکیل شده است وهر دو نوع شعر از لحاظ قافیه و نحوه ی قرار گرفتن آن یکسان هست و از لحاظ ظاهر هیچ فرقی ندارند و تنها فرقی که وجود دارد یکی وزن هست که&nbsp; رباعی وزن خاصی دارد یعنی بر وزن ( لا حول ولا قوه الا بالله ) و از نظر وزن عروضی ( مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع) یا با ختلاف جزئی در وزن . <br></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">اسم صوت:</font><span dir="rtl" lang="AR-SA"> اسم صوت اسم مرکبی است که از صداهای طبیعی گرفته شده است . و بیان کننده صدای خاص انسان یا حیوان و یا به هم خوردن اشیا و . . . است . </span></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> <span dir="rtl" lang="AR-SA">مانند : قاه قاه ، قار قار ، کیش کیش ، میو میو ، بع بع ، واق واق ، جیک جیک ، تیک تاک ، شالاپ شولوپ ، ترق و توروق .<br></span></font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-04-27T17:18:16+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی متمم http://6dabestani.mihanblog.com/post/89 <p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">در دستور زبان فارسی مهم ترین مقوله یی که بدان پرداخته می شود، <font color="#FF0000">اجزای جمله</font> است.</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">در معرفی اجزای جمله&nbsp; سعی بر آن می شود که <font color="#FF0000"><font color="#3333FF">نقش های اصلی</font> <font color="#000000">یعنی</font> نهاد، مفعول ، مسند و متمم</font> و <font color="#3333FF">نقش های فرعی</font> چون <font color="#FF0000">قید، مضاف الیه و صفت معرفی شود.</font></font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">شاید بتوان گفت که اجزایی چون : نهاد و مفعول به سادگی در جمله قابل شناسایی است امّا برای شناخت جزیی مانند قید یا انواع متمم نیاز به دقت بیشتری است.</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">در کتاب های دستورزبان فارسی، اساساً متمم را اسمی دانسته اند که پس از « حرف اضافه » می آید.</font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">باید دانست متمم هر چند اسم یا ضمیری است که پس از حرف اضافه می آید امّا دارای انواعی است و تا انواع آن را نشناسیم ، یافتن آن در جمله ، میسر نخواهد بود. <br></font></p><p dir="rtl"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="1">انواع متمم :</font> </p><p dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">1- متمم فعل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- متمم اسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- متمم صفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 - متمم قید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5- متمم صوت</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold"><br><font color="#009900" size="1">&nbsp;در کلاس ششم شناخت نوع اول برای شما کفایت می کنه.</font></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#3333FF">متمم فعل :</font> که خود بر دو قسم است : یکی مفعول و دیگر متمم قیدی</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">مفعول ، گروه اسمی یا اسمی است که عملِ فعل متعدی از فاعل به آن سرایت می کند و بدون آن معنی فعل متعدی ناتمام می باشد. مفعول معمولاً با حروف اضافه ی « را» ، « به » و « از » و غیره به فعل مربوط می گردد: هوشنگ را دیدم&nbsp; ،&nbsp; کتاب را به فریدون سپردم</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">متمم قیدی: گروه اسمی یا اسمی است که به یاری حرف اضافه نقش قید را بازی می کند. یعنی چیزی بر معنی فعل بیفزاید . بنابراین از وابسته های افزاینده است: او را در دانشگاه دیده ام.</font></p> text/html 2016-04-27T17:17:12+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی آرایه ها http://6dabestani.mihanblog.com/post/88 <font class="text4"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000">تلمیح: </font>در لغت یعنی با گوشه ی چشم به چیزی نگاه کردن و در اصطلاح به آرایه ای می گویند که شاعر یا نویسنده در ضمن اثر خود به آیه ای از قرآن، حدیثی از بزرگان، داستان زندگی پیامبران و یا اتفاق مهم تاریخی به صورت خلاصه اشاره ای کند. مانند: تلمیح به آیه ی قرآن<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">خوشا آنان که الّله یارشان بی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که حکد و قل هو الّله کارشان بی<br></font><br><br><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold">خدای تعالی او را می فرماید: و شاورهم فی الامر<br><br></font><div align="center"><font color="#006600"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/403.gif"></font></div></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"><font color="#006600"><br>در دفتر فارسی یادداشت کنید:</font><br>فعل امر:</font><br>فعلی است که برای فرمان و خواهش به کار می رود و دارای دو صیغه (صورت) است:<br><font color="#000099">دوم شخص مفرد: </font>بخور<br><font color="#000099">دوم شخص جمع: </font>بخورید<br>گاهی در فعل امر حرف "ب" حذف می شود، اما معنای آن عوض نمی شود. مانند: <br>گرای = بگرای<br>دان = بدان<br>خواه = بخواه<br>در متن های قدیمی و کهن گاهی به جای حرف "ب" بر سر فعل امر جزء پیشین "همی" آورده شده است.&nbsp; مانند: <br>همی طلب = بطلب</font></div></div></font> text/html 2016-04-27T17:14:27+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی درس « ز ورزش میاسای » http://6dabestani.mihanblog.com/post/87 <font face="Mihan-IransansBold" size="2">قالب شعر:<font color="#FF0000"> قصیده</font><br>قَصیده یک قالب شعر فارسی است که معمولاً بسیار بلند (بیشتر از ۱۴ بیت) است و موضوع آن بیشترمدح، سوگواری، بزم، وصف طبیعت و موعظه سروده می‌شود. در این نوع شعر مصراع اول با مصراع‌های زوج هم قافیه است. <font color="#FF0000">تفاوت قصیده با قالبِ غزل در تعداد ابیات و موضوع شعر است. </font><br><br><font color="#000099">مفهوم اخلاقی شعر:</font> انسان تا زمانی که کار و کوشش می کند با ارزش و والا است و تن پروری و کسالت سبب خواری و حقارت می شود.<br>&nbsp;<br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;«تن زنده والا به ورزندگی <font color="#FF0000">است</font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; که ورزندگی مایه ی زندگی <font color="#FF0000">است</font>» (دو جمله)<br><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#006600">معنی:</font> بدن انسان زنده با ورزش کردن ارزشمند است، زیرا که ورزش کردن باعث زندگی و زنده بودن است.<br><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">والا:<font color="#000099"> بلند مرتبه، شریف</font><br>ورزندگی: <font color="#000099">تلاش و کوشش کردن، ورزش کردن</font><br>مایه: <font color="#000099">سرمایه</font><br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«به سختی <font color="#FF0000">دهد</font> مرد آزاده تن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که پایان تن پروری بندگی <font color="#FF0000">است</font>» (دوجمله)<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#006600">معنی: </font>انسان رها و آزاده تن خود را به سختی می اندازد و تلاش می کند، زیرا پایان تن پرور بودن و کسالت بندگی و خواری است.<br><br>آزاده:<font color="#000099"> اصیل، نجیب</font><br>تن پروری:<font color="#000099"> تنبلی، کسالت</font><br><br><font color="#009900">آرایه: </font>کنایه، تن به سختی دادن کنای از پذیرفتن سختی ها است.<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«کسی کو توانا <font color="#FF0000">شد</font> و تندرست&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرد را به مغزش فروزندگی<font color="#FF0000"> است</font>» (دو جمله)<br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br><font color="#006600">معنی: </font>کسی که توانا و تندرست باشد، عقل و خرد فروزان و روشنی دارد. (عقل سالم در بدن سالم است.)<br><br>خرد: <font color="#000099">عقل</font><br>فروزندگی: <font color="#000099">درخشش و روشنی</font><br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«ز ورزش<font color="#FF0000"> میاسای </font>و کوشنده <font color="#FF0000">باش&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که بنیاد گیتی به کوشندگی <font color="#FF0000">است</font>» (سه جمله)<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#006600">معنی: </font>(ای انسان) نسبت به ورزش بی تفاوت نباش، ورزش کن و تلاش کن زیرا اساس و بنیاد هستی فقط با تلاش و کوشش محکم است.<br><br>بنیاد:<font color="#000099"> پایه و اساس</font><br>کوشندگی:<font color="#000099"> تلاش و کوشش</font><br>گیتی: <font color="#000099">دنیا، هستی</font><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«نیاکانت را ورزش آن مایه<font color="#FF0000"> داد&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که شهنامه ز ایشان به تابندگی<font color="#FF0000"> است</font>» (دوجمله)<br><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#006600">معنی: </font>اجداد و بزرگان تو با ورزش (تلاش و کوشش) به جایگاهی رسیدند که امروز نام آن ها باعث روشنایی و درخشندگی شاهنامه ها شده است.<br><br>نیاکان: <font color="#000099">اجداد، پدران</font><br></font></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تابندگی:<font color="#000099"> درخشش</font><br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">«تو نیز از نیاکان <font color="#FF0000">بیاموز </font>کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر در سرت شور سرزندگی <font color="#FF0000">است</font>» (دو جمله) <br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br><font color="#006600">معنی:</font> اگر در سر تو شور و شوق زندگی کردن است. تو هم از اجداد خود این کار را بیاموز. (ورزش را رها مکن)<br><br>شور: <font color="#000099">اشتیاق</font></font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-04-27T17:14:03+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی آرایه ها http://6dabestani.mihanblog.com/post/86 <div class="post-text"> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> اگـر گـوینده در کلام خود ضرب المثلی را آگاهانه به کار گیـرد و یا کلام او بعداً ضـرب المثل شود ، می گوییم دارای آرایه ی ضرب المثل است . </font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">مثال:</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> آن دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000099">در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست </font></font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="2">تــو نیکــی میـکـن و در دجـــله انــداز &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کـــه ایــزد در بیــابانــت دهـــد بــاز</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF6600">&nbsp; ( همه ی بیت ضرب المثل است ) <br></font></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF6600"><br></font></font></p><p align="center"><font size="2"><br></font> </p></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#FF0000">تفاوت های کنایه و ضرب المثل:<br><br></font>1. کنایه اغلب شکل مصدری دارد یعنی قابل تبدیل شدن به جمله است. مثال «موی دماغ کسی شدن» می توان گفت: موی دماغ من شده است.<br>به عبارتی کنایات، افعال گروهی هستند که <font color="#FF0000">در جایگاه گزاره ی جمله قرار می گیرند و نهاد می خواهند. </font>مثال: «دست از پا خطا کردن» که در جمله ی کامل به همراه نهاد می آید: علی هنگام رانندگی، دست از پا خطا میکند. در حالی که اغلب مثل ها خود جمله ی کامل هستند.<br><br>2. کنایه ها اغلب جنبه ی پند و اندرزی ندارند ولی مثل ها اغلب دارای نصیحت و پند هستند چرا که حاوی نکات اخلاقی هستند.<br><br>3. مثل ها ریشه، سرگذشت و داستان و قصه ی تاریخی در پیشینه ی خود دارند ولی کنایه ها ندارند.<br><br>4. از کنایه ها مفهوم دور آن مور نظر است ولی در مثل ها اغلب مستقیم به معنی آن اشاره می شود.<br><br>5. ممکن است در ساخت مثل، یکی از واژه های اصلی، کنایه باشد اما هیچ گاه کنایه به طور مستقیم مثل به شمار نمی آید.<br><br>6. اغلب مثل ها موسیقی درونی و بیرونی، رسایی دارند اما کنایات فاقد آن هستند.<br><br>بیشتر بدانیم:<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#000099">موسیقی درونی</font> حاصل هماهنگی و ترکیب کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف دیگر است.<br><br><font color="#000099">موسیقی بیرونی</font> که همان وزن عروضی است براساس کشش هجاها و تکیه ها، وزن، موسیقی بیرونی شعر را ایجاد می کند.</font><font size="2"><br> <br> </font> text/html 2016-04-27T17:13:11+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی آرایه ها http://6dabestani.mihanblog.com/post/85 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">تشخیص (شخصیت بخشی) : </font> هرگاه با نسبت دادن عمل، حالت و یا صفت انسانی به یک پدیده (غیرانسانی ) به آن جلوه ای انسانی ببخشیم، آرایه ی تشخص پدید می آید.<br></font></b></font></p><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" align="right"><div id="body_8378538" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow:hidden"><div id="bodyIn_8378538" data-rnd="8378538" style="text-align:justify" itemprop="articleBody"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; </font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><img alt="ترتیب اجزای جمله" src="http://img1.tebyan.net/small/1391/12/20130306155805353_6732bdk.gif"> به مغرب سینه مالان قرص خورشید /&nbsp; زمان می گشت پشت کوهساران <font color="#000099">(از نسبت دادن قید سینه مالان به خورشید آرایه ی تشخص پدیدآمده است.)<br> </font><br></font></b><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img alt="ترتیب اجزای جمله" src="http://img1.tebyan.net/small/1391/12/20130306155805353_6732bdk.gif"> طعنه بر طوفان مزن، ایراد بر دریا مگیر /&nbsp; بوسه بگرفتن ز ساحل، موج را دیوانه کرد<font color="#000099"> (دیوانگی و بوسه گرفتن به موج نسبت داده شده است.) &nbsp; </font></font></b><br></font> </div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><font size="2"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Baran&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Adobe نسخ Medium&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Adobe نسخ Medium&quot;; color:black;mso-themecolor:text1" lang="FA"></span></b></font></p><font size="2"> <br> </font> text/html 2016-04-27T17:12:22+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی هم خانواده http://6dabestani.mihanblog.com/post/84 <font class="text4" size="2"><p><font face="Mihan-IransansBold">در عربی به کلماتی هم خانواده می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها پشت سرهم بیایند.</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold"> مانند :</font><font face="Mihan-IransansBold"> رابط - مربوط - ارتباط - ربط</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold">عجله - عجول - عاجل و تعجیل</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">تدریس - دروس - مدرس - درس</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">عامل - معمول - عمال - عمل</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">تعلیم - عالم - معلم - معلوم</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">نظر - ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره - نظارت</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">نکته :</font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"> </font>کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع&nbsp; سه حرف مشترک دارند .</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099">کلمات هم خانواده در فارسی :</font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"> </font>ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold">کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته&nbsp; باشند با هم هم خانواده هستند .</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#330033">مانند :</font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#330033"> </font>دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان</font> </p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">نکته :</font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"> </font>بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#330033">مانند :</font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#330033"> </font>گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold">هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">بن فعل :</font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"> </font>به جزو ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">بن ماضی :</font><font face="Mihan-IransansBold"> برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold">می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (&nbsp; بن ماضی )</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )&nbsp; _____ زد ( بن ماضی )</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">بن مضارع :</font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"> </font>برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.</font> </p><p><font face="Mihan-IransansBold">می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold">می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )&nbsp; گو ( بن مضارع )</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">هرچند برای&nbsp;کسی که به دو زبان چیره نیست &nbsp;کار دشواری است ولی راه های ساده ای هم وجود دارد که دانستن آنها جالب است.</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">واژه های فراوانی از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است که صد هزار از این واژه ها در فارسی کاربرد دارند . اگر </p> <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">بخواهیم تعداد واژه های دخیل ( لغاتی که از زبان بیگانه وارد زبان فارسی شده اند ) را در زبان فارسی بنویسیم آمار تقریبی این است : عربی 40 درصد ( تا 60 درصد هم گفته اند ) ، واژه های فرانسوی ، انگلیسی ، ترکی و... 10 درصد ، فارسی 50 درصد .</p> <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b>راه های زیادی برای شناخت کلمات عربی وجود دارد که به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم</b> : </p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">بسیاری از اسامی عربی جمع مکسّر دارند . مثل علم ( علوم ) ، سِر ( اسرار ) ، محفل ( محافل ) ، کتاب ( کُتُب ) ، جِرم ( اجرام ) ، حاشیه (&nbsp; حواشی ) و ...</p><p>از میان 32 حرف الفبای فارسی برخی حروف تنها ویژه واژه های عربی است .</p> <p><font color="#FF0000">حرف (ث) : </font>هر واژه ای که دارای&nbsp; ث&nbsp; است بی گمان عربی است و ریشه ی فارسی ندارد . جز (کیومرث: مرد دانا یا گاو مرد) ، ( تـَهمورث : دارنده ی سگ نر قوی ) و واژگان لاتین مانند بلوتوث یا نام هایی مانند ادوارد ثورندایک و ... که کاملا آشکار است نام های لاتین هستند نه عربی یا فارسی.</p> <p><font color="#FF0000">حرف (ح) : </font>هر واژه ای که دارای حرف&nbsp; ح&nbsp; است بی گمان عربی است و ریشه ی فارسی ندارد. غیر از کلمه ی حوله که درست آن هوله است وبه گمان نزدیک به یقین ریشه ی ترکی دارد و به معنی ( پُرزدار ) است .&nbsp; عرب به هوله (حوله) می گوید : مِنشَفة در سعودی / خاولی یا خاولیة و بَشکیر در عراق / بِشکیر&nbsp; یا فوطة در سوریه .واژه حول و حوش هم به گمان بسیار فارسی و درست آن هول و هوش است . کردهای فهلوی یا فَیلی هنوز به خانه می گویند هاوش که با house&nbsp; در انگلیسی همانندی دارد.</p> <p><font color="#FF0000">حرف (ذ) : </font>هرچند در فارسی کهن تلفظ این حرف مانند تلفظ عربی آن وجود داشته اما امروزه دیگر هیچ ایرانی ای ذال را ذال تلفظ نمی کند بلکه&nbsp; زاء تلفظ می نماید .بیش از 95% واژه های دارای ذال ریشه ی عربی دارند مگر واژه هایی مانند گذر ، گذراندن ، گذشتن ، پذیرش ، پذیرفتن ، آذین، گنبذ (امروزه گنبد خوانده می شود.)ذانستن ( که امروزه دانستن تلفظ می شود. اما کردها ، لَکها و برخی دیگر از اقوام ایرانی&nbsp; ذانستن را زانستن تلفظ می کنند. مانند تالشی ها که به (می دانم) می گویند ( زُنُـمzonom) و کردها می گویند ( اَزانِـم&nbsp; یا&nbsp; زانِـم یا مَزانِم یا دَزانِم )</p> <p><font color="#ff0000">حرف(ص) :</font> هر کلمه ای که&nbsp; صاد دارد بی شک عربی است مگر عدد شصت و عدد صد که عمداً غلط نوشته شده اند تا با انگشت شست و سد روی رودخانه اشتباه نشوند.</p> <p>صندلی نیز بی جهت با صاد نوشته شده و البته عربی شده ی چَندَل است. عرب به صندلی می گوید کُرسی ، مَقعَد و در گویش محلی عراق و سوریه اِسکَملی .</p> <p>صابون هم در اصل واژه ای فارسی است و درست آن سابون است و این واژه از فارسی به بیشتر زبانهای جهان رفته مثلاً soap در انگلیسی همان سابون است . ما سابون را به صورت معرَّب صابون با صاد می نویسیم.اصفهان نیز معرّب یعنی عربی شده ی اَسپَدانـه یا سپاهان است. </p> <p><font color="#FF0000">حروف ( ض/ظ /ع ) : </font>&nbsp;بدون استثنا تنها ویژه واژه های دارای ریشه ی عربی است و در فارسی چنین مخارجی از حروف وجود ندارد .&nbsp; به ویژه ضاد تا جایی که عرب ها به <font color="#3333ff"><em>الناطقین بالضاد</em></font> معروفند زیرا این مخرج ویژه عرب است نه دیگر مردمان نژاد سامی.</p> <p><font color="#FF0000">حرف (ط) :</font> جنجالی ترین حرف در املای کلمات است . مخرج طاء تنها ویژه واژه های عربی است و در فارسی ط نداریم و واژه هایی که با&nbsp; ط&nbsp; نوشته می شوند یا عربی اند و یا اگر عربی نیستند غلط املایی هستند . مانند طهران ،طالش، اصطهبان ، طوس که خوشبختانه امروزه دیگر کسی تهران ،تالش ، استهبان و توس را دیگر نادرست نمی نویسد. اما بلیت واژه ای فرانسوی است&nbsp;. تایر tire واژه ای انگلیسی است . اتاق مغولی است . تپش فارسی است و دلیلی ندارد که آن ها را نادرست بنویسیم و امروزه دیگر این واژه ها را درست می نویسند مگر کسانی که با ریشه واژه ها آشنا نیستند.</p> <p><font color="#FF0000">حرف ( ق ) : </font> &nbsp;نیز در مرتبه دوم حروف جنجالی است . در فارسی قاف نداریم&nbsp; غ&nbsp; داریم . قاف ویژه واژه های عربی در 90 درصد موارد است&nbsp;واژه های &nbsp;عربی دارای ریشه ی اغلب سه حرفی و دارای وزن و هم خانواده اند مانند: قاسم ، تقسیم ، مقسِّم ، انقسام ، قَسَم ، قسمت ، اقسام ، مقسوم ، قسّام ، منقسم و تشخیص واژه ی عربی الاصل دارای قاف کار ساده ای است . اما دیگر کلمات قاف دار یا ترکی اند و یا مغولی . مانند قره قروت: کشک سیاه / قره قویونلو : صاحبان گوسفند سیاه/ قره گوزلو: دارنده ی چشم سیاه / قزل آلا : ماهی طلایی.</p> <p>کلماتی مانند آقا ،قلدر ، قرمساق&nbsp; نیز مغولی اند.&nbsp; کلمه قوری نیز روسی است اصلاً قوری ،کتری ، سماور ، استکان همه واژه های روسی اند و اینها زمان قاجاریه و در دوره صدارت اعظمی امیر کبیر وارد ایران شدند . کلماتی مانند قند و قهرمان و قباد معرب&nbsp; کند کهرمان و کَواذ هستند همان گونه که کرماشان یا کرمانشاه را عرب قرماسان یا قَرمسین تلفظ می کرده اما امروزه ما ایرانیان کرمانشاه یا کرماشان را قرماسان یا قرمسین تلفظ نمی کنیم&nbsp; اما کواذ را قباد می گوییم و این تأثیر زبان عربی بر فارسی است.</p> <p><font color="#FF0000">حروف چهارگانه ( گ / چ/ پ / ژ )&nbsp; :</font> نیز در عربی فصیح یعنی نوشتاری وجود ندارد. و هر کلمه ای که دارای یکی از این چهار حرف است <font color="#333333">حتماً عربی نیست <strike><u> </u></strike></font>و به احتمال بسیار ریشه ی فارسی دارد . مانند منیژه ، مژگان ، ژاله ،پروین ، پرنده ، گیو، گودرز ،منوچهر ، پریچهر&nbsp; و ... البته اغلب چنین است و موارد اندکی نیز امکان دارد از دیگر زبانها باشد مانند پینگ پونگ که چینی است . یا چاخان و خپل که مغولی اند . اشتباه نکنید چاخان ترکی نیست . مغولی است زیرا در ترکی به دروغ&nbsp; می گویند&nbsp; یالان .یا پارتی partyکلمه ای انگلیسی است و &nbsp;آپارتمان واژه ای فرانسوی است. </p> <p>شاید بپرسید پس سایر حروف مانند&nbsp; الف ب ت ج د ر ز س ش ف ک ل م ن و ه ی&nbsp; چگونه هستند ؟ پاسخ شما این است که اینها حروف مشترک در سراسر زبانهای جهان است . هرچند برخی اقوام بعضی حروف را ندارند و به گونه دیگر ادا می کنند . مانند حرف&nbsp; ر&nbsp; که در فرانسه&nbsp; غ گفته می شود&nbsp; و یا همین&nbsp; ر&nbsp; در چین&nbsp; ل&nbsp;&nbsp; خوانده می شود .</p></font></font><font size="2"> </font> text/html 2016-04-27T17:09:10+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی آرایه ها http://6dabestani.mihanblog.com/post/83 <font class="text4" size="2"><h3><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000099">مُراعات نَظیر(تناسب):</font> آوردن واژه‌هایی از یک دسته است که با هم هماهنگی دارند. این هماهنگی می‌تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان و یا همراهی باشد. مراعات نظیر سبب تداعی معانی است. <br><font color="#000099"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.82_.28.D9.85.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.BA.D9.87.29"></span></font></font></h3><p dir="rtl"><b><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">ابر و باد و مه و خورشید و فلک</font> در کارند &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاتوانی به کف آری و به غفلت نخوری </font></b></p><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b><p dir="rtl"><b><font face="Mihan-Iransans">مراعات نظیر و از نظر مکانی با هم تناسب دارند. / نان ، خوردن ، همراهی </font></b></p><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b><p dir="rtl"><b><font face="Mihan-Iransans">حافظ از <font color="#FF0000">باد</font> <font color="#FF0000">خزان</font> در<font color="#FF0000"> چمن</font> دهر مرنج&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر معقول بفرما <font color="#FF0000">گل</font> بی <font color="#FF0000">خار</font> کجاست! <br></font></b></p><p dir="rtl" align="center"><br><img style="WIDTH: 291px; HEIGHT: 40px" alt="تصاویر جدید زیباسازی &quot;*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*&quot; " src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-62.gif" height="60" hspace="0" border="0" width="407"></p><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b> <h3><br><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.82_.28.D9.85.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.BA.D9.87.29"></span></font></h3><h3><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.82_.28.D9.85.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.BA.D9.87.29">اغراق (مبالغه):</span></font><font face="Mihan-Iransans"> هنگامی که شاعر یا نویسنده، صفتی را در فرد یا پدیده‌ای آنچنان برجسته نشان دهد که در عالم واقع امکان دستیابی به آن صفت در آن حد و اندازه وجود نداشته باشد، آرایه اغراق آفریده می‌شود. البته این ادعای غیر ممکن باید به گونه‌ای بیان شده باشد که باعث افزایش گیرایی سخن گردد وشعار گونه وغیر واقعی جلوه نکند.</font></h3><p align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زسمّ ستوران در این پهن دشت &nbsp;<font color="#FF0000"> زمین شد شش و آسمان گشت هشت</font></b><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp; <br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img style="WIDTH: 291px; HEIGHT: 40px" alt="تصاویر جدید زیباسازی &quot;*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*&quot; " src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-62.gif" height="60" hspace="0" border="0" width="407">&nbsp; </font></p><br><h3><font face="Mihan-Iransans"><span class="mw-headline" id=".DA.A9.D9.86.D8.A7.DB.8C.D9.87"><font color="#000099">کنایه</font>: </span>اگر بجای نام بردن مستقیم از یک چیز، از چیزی که یادآور آن باشد نام ببریم، از آرایه ای ادبی استفاده کرده‌ایم که <b>دِگَرنامی</b> یا <b>کنایه‌آوری </b>نامیده می‌شود.</font></h3><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<b>تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً <font color="#FF0000">خط بکش</font> با حال استیصال پرسیدم <font color="#FF0000">پس چه خاکی بر سرم بریزم؟</font></b><br></font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><b>در جمله های بالا دو عبارت مشخص شده دارای دو معنی نزدیک و دور هستند اما معنی دور ان ها مورد نظر است . <font color="#FF6600"><font color="#FF0000"><i>خط بکش</i> در اصطلاح یعنی نادیده بگیر و <i>چه خاکی به سرم بریزم</i> یعنی چه کار باید بکنم؟</font></font> در جمله های ذکر شده این معانی دور مورد نظر است و معانی نزدیک و واقعی مقصود نویسنده را نمی‌رساند و به این کار برد کنایه می گویند.</b></font></p><p align="right"><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;هنوزم از دهانت بوی شیر می آید&nbsp;: <font color="#FF0000">بوی شیر کنایه از خردسال بودن هست.</font></b></font></p><p align="center"><br><img style="WIDTH: 291px; HEIGHT: 40px" alt="تصاویر جدید زیباسازی &quot;*.۩۞۩ کل کل دختر و پسر ۩۞۩.*&quot; " src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-62.gif" height="60" hspace="0" border="0" width="407"></p><p align="center"><br></p><p><b><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><span class="mw-headline" id=".D8.AD.D8.B3.E2.80.8C.D8.A2.D9.85.DB.8C.D8.B2.DB.8C">حس آمیزی:</span></font><font face="Mihan-Iransans"> هر گاه موضوعی را که مربوط به یکی از حواس است. به چیزی نسبت دهیم که با آن حس قابل احساس نباشد، آرایه حس آمیزی آفریده می‌شود که در زبان روزمره نیز کم کاربرد نیست. </font></b></p><p><font face="Mihan-Iransans"><b>طعم پیروزی را چشید.</b></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font face="Mihan-Iransans"><b>در این عبارت<font color="#FF0000"> "مزه" که مربوط به حس چشایی است به پیروزی نسبت داده شده‌است.</font> اما پیروزی با حس چشایی قابل احساس نیست!</b></font></p><font face="Mihan-Iransans"><b> </b></font><p><font face="Mihan-Iransans"><b>حقیقت تلخ است.</b></font></p><font face="Mihan-Iransans"><b> </b></font><p><font face="Mihan-Iransans"><b>در این عبارت <font color="#FF0000">"تلخی" که مربوط به حس چشایی است به حقیقت نسبت داده شده است.</font> اما حقیقت با حس چشایی قابل احساس نیست!</b></font></p></font><font size="2"> </font> text/html 2016-04-27T17:06:33+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی آرایه ها http://6dabestani.mihanblog.com/post/82 آرایه تضاد<br><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#000099">تضاد:</font> از آرایه های ادبی است و به معنی آوردن دو کلمه با معنی متضاد است در سخن برای روشنگری، زیبایی ولطافت آن. تضاد قدرت تداعی دارد و از این رو سبب تلاش ذهنی می‌شود. تضاد در شعر و نثر به کار می‌رود.<br></b></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang="FA">تو نه مثل آفتابی که <font color="#FF6666">حضور و غیبت</font> افتد</span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; دگران <font color="#993399">روند و آیند</font> و تو همچنان که هستی</b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; عالم<font color="#FF0000"> پیر</font> دگر باره <font color="#FF0000">جوان</font> خواهد <br></font></b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; هنوز<font color="#009900"> نیک و بد </font>زندگی به دفتر عمر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نخوانده ای و به چشم تو راه و چاه یکیست</font></b></font> </p><br> text/html 2016-04-25T06:25:47+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی جانوران و نمادها (تفکر و پژوهش) http://6dabestani.mihanblog.com/post/80 <font class="text4" size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">آهو</font> ( آزادگی و بی گناهی )<br><font color="#000099">اسب</font> (نجابت و هوشیاری )<br><font color="#000099">پلنگ </font>( تکبر و بلند پروازی )<br><font color="#000099">پشه</font> ( ضعف و ناتوانی )<br><font color="#000099">جغد</font> ( دانایی و تیزبینی و قصه گویی )<br><font color="#000099">باز</font> ( فال نیک )<br><font color="#000099">الاغ </font>( کودنی و صبوری )<br><font color="#000099">بره</font> ( معصومیت )<br><font color="#000099">خرس</font> ( پر خوری )<br><font color="#000099">بلبل </font>(بی توجهی، عاشقی و دلباختگی )<br><font color="#000099">خرگوش</font> ( غفلت )<br><font color="#000099">بوقلمون </font>( چند رنگی و بی ثباتی )<br><font color="#000099">روباه</font></font><font face="Mihan-IransansBold"> ( مکر و حیله )<br><font color="#000099">بزغاله</font> ( شیطنت )<br><font color="#000099">بز </font>( دانایی )<br><font color="#000099">سگ </font>( وفاداری و دوستی )<br><font color="#000099">ببر</font> ( ضعیف کشی )<br><font color="#000099">شیر</font> ( پادشاهی و شجاعت و قدرت )<br><font color="#000099">شترمرغ</font> ( بهانه جویی )<br><font color="#000099">بوتیمار</font> ( غم خوردن )<br><font color="#000099">پرستو</font> ( فال نیک و بهار )<br><font color="#000099">شتر</font> ( کینه توزی )<br><font color="#000099">طوطی </font>( تقلید )<br><font color="#000099">عقاب</font> ( خودپسندی )<br><font color="#000099">کرکس</font> ( مفت خوری )<br><font color="#000099">لک لک</font> (شادی و نشاط )<br><font color="#000099">کبک</font> ( خوش خرامی و طنازی )<br><font color="#000099">زرافه </font>( بلندی و نشخوارگی )<br><font color="#000099">کلاغ</font> ( شومی و سخن چینی )<br><font color="#000099">ماهی</font> ( زیبایی و امید و پویایی)<br><font color="#000099">گربه</font> ( بی وفایی و بی چشم و رویی )<br><font color="#000099">گوسفند</font> ( حماقت و خونسردی )<br><font color="#000099">فیل</font> ( یکدلی و قدرت )<br><font color="#000099">گرگ</font> ( زرنگی و تجاوز )<br><font color="#000099">نهنگ</font> (عظمت و درندگی )<br><font color="#000099">موش </font>( حقارت و موذیگری )<br><font color="#000099">کفتار </font>( دزدی و نحسی )<br><font color="#000099">میمون</font> ( تقلید و اطوار )<br><font color="#000099">مار</font> ( ظاهر خوش و باطن بد)<br><font color="#000099">عقرب</font> ( زیرکی و خودنمایی )<br><font color="#000099">قناری</font> ( خوش آوازی )<br><font color="#000099">قورباغه</font> ( زشتی )<br><font color="#000099">هدهد</font> ( مژده دهی و رهبری )<br><font color="#000099">کرگدن</font> ( تنومندی و پرزوری )<br><font color="#000099">طاووس </font>( زیبایی و غرور )<br><font color="#000099">عقاب</font> ( بلند پروازی )<br><font color="#000099">شیر</font> ( شجاعت )<br><font color="#000099">ملخ </font>( بی خیالی و راحت طلبی )<br><font color="#000099">خفاش</font> ( جهل و نادانی و شیطان )</font></font><font size="4"> </font> text/html 2016-04-18T03:14:50+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی مفهوم حکایت «افلاطون و مرد جاهل» http://6dabestani.mihanblog.com/post/79 <font class="text4"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#993399">گویند:</font> می گویند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#993399"> جاهل:</font> نادان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#000099"> <font color="#993399">میانه ی سخن:</font></font> در بین صحبت هایش &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#993399">سخن تو می گفت: </font>درباره ی تو سخن می گفت.<br>افلاطون، بزرگ مرد است که هرگز چون او نبوده است و نباشد. <br><font color="#3333FF">افلاطون، مرد بزرگی می باشد که هرگز کسی مانند او در جهان دیده نشده و دیده نخواهد شد. </font><br>سر فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شد.<br><font color="#3333FF">سرش را از ناراحتی پایین برد و گریه کرد و بسیار ناراحت شد.</font><br>ای حکیم! از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی؟<br><font color="#3333FF">ای دانشمند! از طرف من چه زحمتی به تو رسید که چنین ناراحت شدی؟</font><br><font color="#FF0000">نکته: </font>در اینجا «را» حرف اضافه است و «این چنین» قید.<br>جاهلی مرا بستاید.<br><font color="#3333FF">نادانی مرا ستایش کند.</font><br>«مرد جاهل»<font color="#33CC00">ترکیب وصفی </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>«فلان مرد،شکر و سپاس، سر» <font color="#33CC00">نقش مفعولی </font>دارند.<br>کلمات «روزی، سخت» <font color="#33CC00">نقش قیدی</font> دارند.</font><br><br></font> text/html 2016-04-18T03:12:52+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی واشکافی شعر «به گیتی، به از راستی، پیشه نیست» http://6dabestani.mihanblog.com/post/78 <font class="text4"><div align="center"><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> <font color="#CC33CC">قالب شعر: </font>مثنوی</font><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«به گیتی، به از راستی، پیشه<font color="#FF0000"> نیست&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز کژی بتر، هیچ اندیشه <font color="#FF0000">نیست</font>» <font color="#CC33CC">2 جمله</font></font><br></div></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>در جهان اندیشه و فکری مهم تر از راستی وجود ندارد و هیچ فکر و اندیشه ای بدتر از ناراستی نیست.<br><font color="#FF6600">قافیه:</font> پیشه و اندیشه<br><font color="#33CC00">ز: </font>مخفف از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00">&nbsp;&nbsp; گیتی: </font>جهان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> پیشه: </font>حرفه، شغل، کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33CC00">کژی:</font> خلاف، ناراستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33CC00">بتر:</font> بدتر<br><font color="#3333FF">نهاد: </font>پیشه، اندیشه<br><font color="#CC33CC">آرایه: </font>تضاد (راستی و کژی)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«سخن گفتن کژ ز بیچارگی <font color="#FF0000">است</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به بیچارگان بر، بباید <font color="#FF0000">گریست</font>»<font color="#CC33CC"> 2 جمله</font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>دروغ گفتن و کج حرف زدن از بدبختی انسان است و به حال انسان های بدبخت و بیچاره باید گریه کرد.<br><font color="#FF6600">قافیه:</font> است و گریست<br><font color="#33CC00">کژ: </font>کج، دروغ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> سخن گفتن کژ: </font>سخن خطا و اشتباه<br><font color="#3333FF">ترکیب وصفی و نهاد: </font>سخن گفتن کژ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><font color="#3333FF">به بیچارگان بر: </font>دو حرف اضافه برای یک متمم است.<br><font color="#3333FF">بباید گریست:</font> از آن نوع فعل هایی است که نهاد آن هرکس می تواند باشد.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«هر آن کو که <font color="#FF0000">گردد</font> به گرد دروغ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ستم کاره <font color="#FF0000">خوانیمش</font> و بی فروغ»<font color="#CC33CC"> 2 جمله</font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>هر کسی که به دنبال سخن دروغ است را باید ستمکار و تاریک خواند.<br><font color="#FF6600">قافیه: </font>دروغ و بی فروغ<br><font color="#33CC00">کو: </font>که او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> فروغ:</font> روشنایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33CC00">بی فروغ:</font> بی نور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#3333FF">نهاد: </font>هر آن کو (مصراع اول)، ما (مصراع دوم)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp; ترکیب اضافی: </font>گرد دروغ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">مفعول: </font>«ش» در خوانیمش<br><font color="#CC33CC">آرایه:</font> تناسب (دروغ،ستمکاره،بی فروغ)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کنایه (به گرد دروغ کنایه از دروغ گفتن)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«همه راستی <font color="#FF0000">کن</font> که از راستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">نیاید</font> به کار اندرون، کاستی» <font color="#CC33CC">2 جمله</font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>فقط به دنبال راستگویی باش زیرا کسی که راستگو است هیچگاه در کارها کم نمی گذارد و کارش درست است.<br><font color="#FF6600">قافیه: </font>راستی و کاستی<br><font color="#33CC00">اندرون: </font>داخل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33CC00">به کار اندرون:</font> در کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> کاستی: </font>کمی&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#3333FF">مفعول:</font> راستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; نهاد: </font>تو، کاستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp; قید: </font>همه (همیشه)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#CC33CC">آرایه: </font>تضاد (راستی و کاستی)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«هر آن کس که با تو <font color="#FF0000">نگوید </font>درست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چنان <font color="#FF0000">دان</font> که او دشمن جان <font color="#FF0000">توست</font>» <font color="#CC33CC">3 جمله</font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>هرکسی با تو حرف راست نگوید بدان که دوست تو نیست و دشمن جان تو است.<br><font color="#FF6600">قافیه: </font>درست و توست<br><font color="#3333FF">قید: </font>چنان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF"> ترکیب اضافی:</font> دشمن جان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">نهاد: </font>هر آن کس، تو (جمله دوم)، او (جمله سوم)<br><font color="#3333FF">مفعول: </font>درست، که او دشمن جان توست (برای دان)<br><font color="#3333FF">فعل: </font>نگوید (مضارع)، دان، است (مضارع)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«گشاده <font color="#FF0000">است </font>بر ما در راستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه <font color="#FF0000">کوبیم</font> خیره، سر کاستی؟» <font color="#CC33CC">2 جمله</font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>در راستگویی همیشه بر ما باز است، پس چرا بیهوده به دنبال دروغگویی و بدی باشیم.<br><font color="#FF6600">قافیه: </font>راستی و کاستی<br><font color="#33CC00">خیره:</font> بیهوده،گستاخ، بی پروا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> گشاده: </font>باز<br><font color="#3333FF">نهاد:</font> در راستی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#3333FF"> مفعول:</font> در کاستی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#3333FF">&nbsp; حرف اضافه: </font>بر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">متمم:</font> ما &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><font color="#CC33CC">آرایه: </font>کنایه (در راستی را خیره کوبیدن کنایه از دروغ گفتن)&nbsp; <br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«<font color="#FF0000">مکن</font> دوستی با دروغ آزمای &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; همان نیز با مرد ناپاک رای <font color="#FF0000">(دوستی مکن)</font>» <font color="#CC33CC">2 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#000099">معنی: </font>با انسان دروغگو دوستی نکن، همچنین با انسانی که اندیشه و فکر و باطل کثیفی دارد.<br><font color="#FF6600">قافیه: </font>دروغ آزمای و ناپاک رای<br><font color="#33CC00">دروغ آزمای: </font>دروغگو&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> ناپاک رای: </font>کسی که اندیشه ی بد در سر دارد.<br><font color="#3333FF">نهاد: </font>تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">ترکیب وصفی: </font>مرد ناپاک رای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp; مفعول:</font> دوستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#3333FF">واژه های غیر ساده:</font> ناپاک رای، دروغ آزمای، دوستی<br></font></font> text/html 2016-03-10T12:42:16+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی وا شکافی (( دریاقلی)) http://6dabestani.mihanblog.com/post/77 <font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="1">دریا قلی!</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> رکاب <font color="#FF0000">بزن</font> یا علی <font color="#FF0000">بگو </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چشم انتظار همت تو دین و میهن <font color="#FF0000">است <font color="#663366">(4 جمله)</font><br></font></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="1"><br>معنی:</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> ای دریا قلی! تندتر رکاب بزن و از امام (ع) مدد بخواه زیرا که حتی دین و میهن چشم انتظار همت و تلاش تو هستند.<br><font color="#000099">آرایه:</font> جان بخشی و کنایه (چشم انتظار بودن است)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">فردا اگر <font color="#FF0000">درنگ کنی</font>، کوچه های شهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میدان جنگ تن به تن و تانک با تن <font color="#FF0000">است</font> <font color="#663366">(2 جمله)</font><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="1"><br>معنی:</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> اگر صبر کنی،فردا تمام کوچه های شهر تبدیل به میدان جنگ تن به تن و تانک با تن می شود.<br><font color="#000099">آرایه:</font> تناسب (میدان، جنگ، تانک و تن به تن)<br><font color="#000099">ترکیب وصفی:</font> جنگ تن به تن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000099"> ترکیب اضافی: </font>کوچه های شهر/ میدان جنگ<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">از راه اگر <font color="#FF0000">بمانی</font> و روشن <font color="#FF0000">شود</font> هوا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; تکلیف شهر خاطره های تو روشن <font color="#FF0000">است </font><font color="#663366">(3 جمله)</font><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="1"><br>معنی:</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> اگر در راه بمانی و به مقصد نرسی و هوا روشن شود تکلیف شهر خاطره های تو روشن است.<br><font color="#000099">آرایه:</font> کنایه (تکلیف روشن شدن کنایه از مشخص شدن است)<br><font color="#000099">ترکیب اضافی: </font>تکلیف شهر/ شهر خاطره ها/ خاطره های تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000099">&nbsp;&nbsp; مسند: </font>روشن در هر دو مصراع<br><font color="#FF0000"><br></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="1">دریا قلی</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> به وسعت <font color="#FF0000">دریاست</font> نام تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ در تلفظ نام تو الکن <font color="#FF0000">است</font> <font color="#663366">(3 جمله)</font><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900" size="1"><br>معنی:</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"> ای دریا قلی نام تو به بزرگی دریاست و حتی تاریخ هم در تلفظ نام تو لکنت دارد.<br><font color="#000099">آرایه: </font>تشبیه (نام دریا قلی به دریا) و تشخیص (شاعر تاریخ را جانداری فرض کرده است که در بیان و تلفظ نام دریاقلی گنگ است.)<br><font color="#000099">ترکیب اضافی: </font>وسعت دریا/ نام تو/ تلفظ نام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000099">نهاد: </font>نام تو/ تاریخ<br></font></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br></font></div></div></font> text/html 2016-03-10T12:41:02+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی وا شکافی (( ای وطن)) http://6dabestani.mihanblog.com/post/76 <font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">ما که اطفال این<font color="#FF0000"> دبستانیم </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; همه از خاک پاک<font color="#FF0000"> ایرانیم</font>&nbsp;<font color="#FF6600"> <font color="#000099">2 جمله</font> (دو فعل مخفف)</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#33CC00">معنی:</font> ما که کودکان این دبستان هستیم، همگی فرزندان خاک پاک کشور ایرانیم.<br><font color="#33CCFF">اطفال:</font> جمع مکسر طفل، بچه ها، کودکان<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">&nbsp;همه با هم برادر<font color="#FF0000"> وطنیم&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهربان همچو جسم با<font color="#FF0000"> جانیم</font> &nbsp; <font color="#000099">2 جمله</font> <font color="#FF6600">(دو فعل مخفف)</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#33CC00">معنی:</font> همگی مثل برادران هم وطن هستیم و همانطور که جسم و جان با هم مهربان هستند، ما هم با هم مهربان هستیم.<br><font color="#33CCFF">جسم: </font>بدن، پیکر<br><font color="#33CCFF">جان:</font> روح و روان<br><font color="#3333FF">آرایه:</font> تشبیه مهربانی برادران هم وطن به مهربانی جسم و جان و تضاد بین کلمه های جسم و جان<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">اشرف و انجب تمام ملل <font color="#FF0000">(هستیم) </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یادگار قدیم <font color="#FF0000">دورانیم </font><font color="#000099">2 جمله</font> <font color="#FF6600">(یک فعل مخفف و یک فعل حذف شده)</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#33CC00">معنی:</font> ما شریف ترین و نجیب ترین ملت در میان ملت ها هستیم و یادگاری از دوران قدیم هستیم.<br><font color="#33CCFF">اشرف:</font> شریف تر<br><font color="#33CCFF">انجب: </font>نجیب تر<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">وطن ما به جای مادر <font color="#FF0000">ماست&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مادر خویش را <font color="#FF0000">نگهبانیم&nbsp;<font color="#000000"> <font color="#000099">2 جمله </font><font color="#FF6600">(یک فعل و یک فعل مخفف)</font></font></font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#33CC00">معنی: </font>وطن مثل مادر ماست، ما نیز از مادر خود (وطن) نگهبانی و محافظت می کنیم. <br><font color="#3333FF">آرایه:</font> تشبیه وطن به مادر<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">شکر داریم</font> کز طفولیت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درس حب الوطن <font color="#FF0000">همی خوانیم <font color="#000099">2 جمله</font> <font color="#FF6600">(2 فعل)</font></font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#33CC00">معنی: </font>خدا را شکر می کنیم که از دوران بچگی درس عشق و دوستی وطن را می خوانیم.<br><font color="#00CCCC">طفولیت: </font>بچگی<br><font color="#33CCFF">حب الوطن: </font>دوست داشتن وطن<br><font color="#3333FF">آرایه: </font>تلمیح به حدیث پیامبر(ص): حب الوطن من الایمان (دوست داشتن وطن، نشانه ی ایمان است.)<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">چون که حب وطن ز ایمان <font color="#FF0000">است&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما یقینا ز اهل <font color="#FF0000">ایمانیم</font> <font color="#000099">2 جمله</font> <font color="#FF6600">(یک فعل و یک فعل مخفف)</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#33CC00">معنی: </font>از آن جایی که دوست داشتن وطن نشانه ی ایمان است، پس ما به یقین همگی مومن هستیم. ( اشاره به حدیث نبوی: حب الوطن من الایمان، دوستی وطن نشانه ی ایمان است.)<br><font color="#3333FF">آرایه:</font> تلمیح<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">گر <font color="#FF0000">رسد </font>دشمنی برای وطن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جان و دل رایگان <font color="#FF0000">بیفشانیم</font> <font color="#000099">2 جمله</font><font color="#FF6600"> (دو فعل)</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#33CC00">معنی:</font> اگر دشمنی برای وطن ما برسد،جان و دل خود را برای دفاع از وطن از وطن به رایگان فدا می کنیم.<br></font></font> text/html 2016-03-10T12:38:58+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی وا شکافی (( میوه هتر)) http://6dabestani.mihanblog.com/post/75 <font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; از جور تبر زار بنالید سپیدار»&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">2 جمله خبری و پرسشی</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">آن قصه ← مفعول<br>شنیدید ← ماضی<br>که ← حرف ربط<br>در← حرف اضافه <br>باغ← متمم<br>یکی روز← قید زمان <br>از ← حرف اضافه ، تبر متمم<br>زار ← قید حالت <br>بنالید ← فعل ماضی <br>سپیدار ← نهاد <br><font color="#009900">آرایه: </font>تشخیص</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000"><br></font></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از تیشه ی هیزم شکن و اره ی نجار» &nbsp; <font color="#FF0000">2 جمله </font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000">(کلمه "نه" فعل منفی میشود)</font></font></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br>کز (که از) ← حرف اضافه<br>من ← متمم<br>دگر ← قید <br>بیخ و بن،(و) ← حرف عطف<br>ماند و ← حرف ربط (نه شاخی) (ماند ← فعل حذفی)<br>تیشه ی هیزم شکن ← ترکیب اضافی <br>اره نجار ← ترکیب اضافی <br>از ← حرف اضافه <br>(تیشه ی هیزم شکن و اره نجار )← متمم<br><font color="#009900">آرایه: </font>تناسب و تشخیص<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; کاین موسم حاصل بود و نیست تورا بار»<font color="#FF0000">&nbsp; 4 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br>گفتش ← به او گفت (ش ←متمم)<br>آهسته← قید <br>که ← حرف ربط <br>جرم تو همین بس ← مفعول(فعل حذفی است<br>که این ← مسندالیه <br>موسم ← مسند <br>بود -نیست ← فعل اسنادی یا ربطی درضمن مضارع هستتد <br>تورا (در اینجا را ← به معنی برای حرف اضافه تو ← متمم<br><font color="#009900">آرایه:</font> تشخیص<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«تا شام نیفتاد صدای تبر از گوش&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شد توده در آن باغ سحر هیمه ی بسیار» <font color="#FF0000">2 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">تا ← حرف اضافه <br>شام ← متمم، قید زمان <br>صدای تبر ← نهاد <br>از ← حرف اضافه<br>گوش ← متمم<br>شد ← فعل اسنادی <br>توده ← مسند <br>در ← اضافه <br>آن باغ ← متمم،قید مکان <br>سحر ← قید <br>هیمه ← نهاد <br>بسیار ← صفت <br><font color="#009900">آرایه:</font> تضاد و کنایه </font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">(صدا از گوش افتادن کنایه از قطع شدن صدا)<br><br></font></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار» <font color="#FF0000">3 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">دهقان ← نهاد <br>چو ← در اینجا به معنی وقتی که <br>تنو ر ← قید <br>تنور خود ← مفعول <br>از این ← حرف اضافه<br>هیمه ← مفعول <br>برافروخت به معنی افسوس ، آخ ← فعل پیشوندی (ماضی-سوم شخص مفرد) &nbsp; 3جمله<br>بگریست ← ماضی <br>سپیدار ← نهاد <br>و← حرف ربط <br>چنین ← قید <br>دگر بار ← قید <br><font color="#33CC00"><font color="#009900">آرایه:</font> </font>تشخیص<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار»&nbsp; <font color="#FF0000">3 جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br>آوخ ← اصوات <br>که ← ربط<br>شدم ← فعل اسنادی <br>هیزم ← مسند <br>و ← ربط <br>آتشگر گیتی ← نهاد <br>اندام مرا ← مفعول <br>سوخت ← به معنی سوزان <br>چنین ← قید<br>زآتش ادبار ← حرف اضافه ،متمم(اضافه تشبیهی)</font><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><br>آتش ← مشبه به، ادبار ←مشبه <br>آتشگر ←مشبه به، گیتی ←مشبه </font></font></font><br><font color="#009900">آرایه:</font> تشبیه، تناسب<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«خندید برو شعله که از دست که نالی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناچیزی تو کرد بدین گونه تورا خوار»&nbsp; <font color="#FF0000">3جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">بروشعله ← نهاد<br>از دست ← اضافه ←متمم<br>که نالی ← قید پرسشی <br>ناچیزی تو ← نهاد <br>تو را (تو مفعول)<br>خوار (خوار کرد ← (فعل حذفی)<br><font color="#009900">آرایه:</font> تشخیص <br>فعل می نالی مضارع است<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«آن شاخ که سر برکشد و میوه نیارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار»&nbsp; <font color="#FF0000">3جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br>آن شاخ ← نهاد <br>سر بر کشد ←فعل<br>میوه ←مفعول <br>فرجام ←قید<br>به جز ←اضافه<br>سوختنش ←متمم<br>است ←فعل اسنادی<br>سزاوار ←مسند <br><font color="#009900">آرایه: </font>کنایه <br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">«جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای میوه فروش هنر این دکه و بازار»<font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; 3جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">میوه انسان ← نهاد <br>میوه فروش ← منادا <br><font color="#009900">آرایه: </font>تناسب<br>&nbsp;</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000"><font color="#000000">میوه ی انسان (علم و دانش که نتیجه موفقیت انسان)<br>دکه وبازار (محل آشکار شدن علم و هنر)<br><br></font></font></font></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><font color="#FF0000"><font color="#000000">«از گفته ی ناکرده و بیهوده چه حاصل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; کردار نکو کن که نه سودی است ز گفتار»&nbsp; <font color="#FF0000">3 جمله</font></font></font></font></font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1">از ← حرف اضافه<br>گفته ناکرده ← متمم<br>چه حاصل ← قید پرسشی <br>فعل حذفی (شود)<br>کردار ← صفت<br>نکو کن ← امری<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="1">« آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز عمل و مزد بود کار تو دشوار»&nbsp; <font color="#FF0000">2جمله</font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><br>شب و روز و مه و سالت ← نهاد (در اینحا کلمه "و" عطف)<br>روز عمل و مزد ← قید <br>بود ← اسنادی <br>کار تو ← نهاد <br>دشوار ← مسند <br><font color="#009900">آرایه:</font> تناسب، تضاد،تلمیح (روز قیامت)</font></font> text/html 2015-10-18T02:34:26+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی ریشه ضرب المثل زبان سرخ سر سبز دهد بر باد http://6dabestani.mihanblog.com/post/74 <span style="color: #333333; text-align: right; font-size: small; background-color: #ccff33; font-family: webdings;">آورده اند که در روزگاران گذشته دزدی بود که با دزدهای دیگر فرق داشت . او با اینکه دزد بود ، جوانمرد بود . تنگدستی او را به دزدی وادار کرده بود ، اما هنوز خوی جوانمردی را از دست نداده بود . یک شب این دزد جوانمرد از دیوار یک کارگاه حریر بافی بالا رفت تا کمی حریر از آنجا بدزدد . با کمال تعجب دید که چراغ کارگاه روشن است و هنرمند حریر باف هنوز مشغول کار است . با خود گفت : ” این هم بدشانسی امشب ما . ” خواست برگردد که متوجه شد حریر باف ضمن بافتن حریر ، با خود چیزی می گوید . به دقت گوش داد و متوجه شد که هنرمند حریر باف می گوید : ”<strong>&nbsp;ای زبان سرخ ! خواهش می کنم دست از سر من بردار و فردا سر مرا بر باد نده . ”</strong></span> <p><span style="color: #333333; text-align: right; font-size: small; background-color: #ccff33; font-family: webdings;"><span style="font-size: small; background-color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;">دزد ، کنجکاو شد و ایستاد . حریر باف تا نزدیک صبح به بافتن پارچه حریر ادامه داد ، اما گاه ، از زبانش درخواست می کرد که مواظب حرف هایی که می زند باشد و فردا سر او را بر باد ندهد . دزد ، نگاهی به حریر انداخت . واقعا ً زیبا بود . دلش می خواست حریر باف بخوابد و او حریر را بدزدد و بفروشد و با پول آن زندگیش را بچرخاند . نقش هایی که حریر باف روی پارچه حریر ، بافته بود ، آن قدر قشنگ و دلربا بود که چشم هر بیننده ای را خیره می کرد . مطمئن بود که پول خوبی از فروش آن به دست می آورد . اما دیگر دزدی آن پارچه حریر ، برایش اهمیت زیادی نداشت . او می خواست بداند که فردا حریر باف به کجا می رود و چرا این قدر به زبانش التماس می کند که مواظب حرفهایش باشد و حرفی نزند که باعث مرگش شود . حریر باف کارش تمام شد . توی کارگاه دراز کشید و چرتی زد . صبح که شد ، از خواب برخاست . پارچه ای را که بافته بود ، توی بقچه ای پیچید و براه افتاد . دزد از یک فرصت استفاده کرد و پیش از او از کارگاه خارج شد . بعد هم سر راه حریر باف سبز شد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت : ” کجا می روی ؟ “حریر باف گفت : ” می روم دربار حاکم ، این حریر زیبا را برای او بافته ام . آدم های معمولی به اندازه کافی پول ندارند که چنین حریر زیبایی را بخرند . ”</span></span></span></p> <p style="color: #333333; font-size: 11px; text-align: right;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; font-family: webdings;">دزد گفت : ” فهمیدم ، حریر را برای حاکم می بری که پول خوبی از او بگیری . ” حریرباف گفت : ” شاید ! خدا می داند . شاید هم پولی نگیرم و حاکم دستور بدهد جلاد سرم را از تنم جدا کند . “</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-size: 11px; text-align: right;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; font-family: webdings;">دزد می خواست از او بپرسد که چرا این چنین فکر می کند ، اما بهتر دید که خودش همراه او به قصر حاکم برود و ماجرا را از نزدیک ببیند . به همین دلیل ، به حریر باف و گفت : ” مرا هم با خودت به قصر ببر . خیلی دلم می خواهد از نزدیک قصر حاکم را ببینم . ” حریر باف که نگران و مضطرب بود ، از پیشنهاد او بدش نیامد و با خود گفت : ” بگذار او را همراه خودم ببرم . شاید همراهی او باعث شود که کمتر دلشوره داشته باشم .” حریر باف و دزد ، هر دو راه افتادند تا به قصر حاکم رسیدند . حریرباف در مقابل حاکم احترام کرد و حریری را که بافته بود ، به او تقدیم نمود . حاکم بقچه را باز کرد ، پارچه حریر را بیرون آورد و در مقابل چشم درباریان ، آن را روی میزی که در کنارش بود ، پهن کرد . همه از دیدن پارچه ای به آن زیبایی و خوش نقش و نگاری تعجب کردند . هر کس درباره زیبایی و ارزشمند بودن آن حرفی می زد . حاکم هم خوشحال بود که چنان پارچه لطیف و زیبایی به او هدیه شده است . حاکم تصمیم گرفت پاداش خوبی به هنرمند حریر باف بدهد . برای اینکه کمی با استاد حریر باف حرف زده باشد ، به او گفت : ” واقعا ً تو هنرمندی . دستت درد نکند . حالا بگو ببینم این پارچه ارزشمند به چه دردی می خورد ؟ چه استفاده ای از آن بکنیم ، خوب است ؟ ”</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-size: 11px; text-align: right;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; font-family: webdings;">استاد حریر باف کمی مکث کرد و گفت : ” حیف است از این پارچه لباس تهیه شود . بهتر است دستور دهید آن را به خزانه ببرند و در جای امنی نگه دارند . بعد هم وصیت کنید که بعد از مرگ شما ، این پارچه را روی تابوتتان بکشند تا همه به تابوت شما خیره شوند و با چشم حسرت نگاه کنند . ” حاکم از شنیدن حرف های حریر باف ، ناراحت شد و فریاد زد : ” مردک ! خجالت نمی کشی ؟ در حضور من ایستاده ای و از مرگم حرف می زنی ؟ این حریر را توی آتش بیندازید تا بسوزد و نابود شود . این مردک حریرباف را هم بکشید و زبانش را از حلقومش بیرون آورید . ” حاکم پارچه را جمع کرد و جلوی پای مامورانش انداخت . چند مأمور بلافاصله سراغ استاد حریر باف رفتند و او را دستگیر کردند تا ببرند و دستور حاکم را درباره اش اجرا کنند . اوضاع قصر حاکم به هم ریخت . در این هنگام ، دزد با صدای بلند گفت : ” جناب حاکم ! امر ، امر شماست ، اما من اجازه می خواهم راز حرفهای حریر باف را برای شما بگویم ، بعد ، هرچه فرمان دادید ، اجرا خواهد شد . ”</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-size: 11px; text-align: right;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; font-family: webdings;">حاکم با بی میلی اجازه داد که دزد حرفش را بزند . کسانی که در قصر بودند ، سکوت کردند . دزد پیش رفت و گفت : ” ای حاکم بزرگ ! از قدیم گفته اند : راستگو باش تا رستگار شوی . کار من دزدی است . من دیشب برای دزدی حریر ، به کارگاه این مرد رفتم . اما وقتی دیدم که تا صبح ، ضمن بافتن حریر ، به زبان سرخش التماس می کند که مواظب حرفهایش باشد تا موجب مرگش نشود ، تعجب کردم . به جای دزدی حریر ، تا صبح ایستادم و صبح نیز تا اینجا او را همراهی کردم . او قصد توهین نداشته ، اما زبانش به التماس های او گوش نکرده و باعث شده سر سبزش را بر باد دهد . ”</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-size: 11px; text-align: right;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; font-family: webdings;">حاکم کمی فکر کرد . پارچه را برداشت ، به دزد داد تا کار کند و دزدی نکند . به او گفت : ” این پاداش جوانمردی توست .” استاد حریرباف را بخشید . پول خوبی به او داد و گفت : ” دیگر حرف نزن ، برو به کارگاهت و کار کن . اما خودت پارچه ها را به قصر من نیاور ، به وسیله همین دوستت برایم بفرست . من خودم می دانم که با این پارچه های ارزشمند چه کنم . ” از آن به بعد ، به کسی که مواظب حرف زدنش نیست و حرف هایش موجب درد سر او می شود ، می گویند :</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-size: 11px; text-align: right;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; font-family: webdings;">”<strong>&nbsp;زبان سرخ ، سرسبز می دهد بر باد . “</strong></span></p> text/html 2015-10-12T19:55:03+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی انواع قید http://6dabestani.mihanblog.com/post/73 قیدوانواع آن<br><br>کلمه ای است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه ی دیگر را به چیزی از قبیل : زمان ، مکان ، حالت و چگونگی&nbsp; مقید سازد و از ارکان اصلی جمله باشد ، مانند : هوشنگ پیوسته کار می کند ، هرگز بیکار نمی نشیند ، هر پرسش را عاقلانه جواب می دهد .&nbsp;&nbsp; کلمات پیوسته ، هرگز و عاقلانه از قیود هستند .<br><br>ممکن ایت یک جمله دارای چند قسم از قیود باشد :&nbsp; بهرام ، امروز اینجا خوب کار کرد .<br>" امروز " قید زمان و " اینجا " قید مکان و " خوب " قید&nbsp; حالت است<br><br>ممکن است قیدی&nbsp; بر سر قید دیگر افزوده شود : محمد بسیار دیر به خانه بازگشت<br><br>قید بر دو قسمت است : مختص و مشترک<br>قید مختص آن است که تنها در حالت قید استعمال شود ، مانند : هرگز ، هنوز<br>قید مشترک آن است که در غیر حالات قید نیز استعمال شود ، مانند : خوب ، بد و امثال آن که گاهی صفت واقع شوند&nbsp; و گاهی قید : علی خوب کار می کند . محمد شاگرد خوبی است .<br><br>پاره ای از قیود مشهور از این قرار است :<br><br>1- قیود زمان : پیوسته ، همیشه ، گاه ، گاهی ، ناگاه ، ناگهان ، همواره ، دیر ، زود ، بامداد ، دوش ، پار ، پیرار ، شب ، روز ، دَردَم<br>2- قیود مکان : بالا ، پایین ، فرود ، چپ ، راست ، پیش ، پس ، آنجا ، اینجا ، درون ، برون ، هرجا ، همه جا ، ایدر<br>3- قیود مقدار :&nbsp; بیش ، کم ، بسیار ، اندک ، پاک ، سراسر ، یکسر ، بسی ، بسا ، چند ، چندان ،&nbsp; فراوان<br>4- قیود تاکید و ایجاب : البته ، لابد، لاجرم، ناچار، بی گفتگو، بی گمان ، بدرستی ، راستی را ، بی چند و چون<br>5- قیود ترتیب : پیاپی ، دمادم ، نخست ، درآغاز ، درانجام ، دسته دسته ، یکان یکان ، پی ، آنگاه<br>6- قیود نفی :&nbsp; نه ، هیچ ؛ هرگز ، به هیچ وجه ، به هیچ رو ، اصلا ، ابدا ، مطلقا<br>7- قیود وصف :&nbsp; خندان ، شادان ، سواره ، پیاده ، لنگ لنگان ،&nbsp; عاقلانه ، آشکار ، نهان ، مردوار ، بنده دار ، آسان ، دشوار ، سربسته ، نهفته<br>8- قیود شک و ظن : پنداری ، گویی ، گوییا ، مگر ، شاید<br>9- قیود استفهام : کدام ، چند ، چه سان ، مگر ، هیچ<br>10- قیود استثنا : جز ، جز که ، مگر ، الّا<br>11- قیود تمنّی : کاشکی ، کاش ، ای کاش ، بو که ، آیا بود<br>12- قیود تشبیه : مانا ، همانا ، چنین ، چنان text/html 2015-10-12T19:54:27+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی هم خانواده http://6dabestani.mihanblog.com/post/72 کلمات هم خانواده <p><span style="font-size: medium;">درعربی به کلماتی هم خانواده می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها پشت سرهم بیایند مانند :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">رابط - مربوط - ارتباط - ربط</span></p> <p><span style="font-size: medium;">عجله - عجول - عاجل و تعجیل</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تدریس - دروس - مدرس - درس</span></p> <p><span style="font-size: medium;">عامل - معمول - عمال - عمل</span></p> <p><span style="font-size: medium;">تعلیم - عالم - معلم - معلوم</span></p> <p><span style="font-size: medium;">نظر - ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت</span></p> <p><span style="font-size: medium;">نکته :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع&nbsp; سه حرف مشترک دارند .</span></p> <p><span style="font-size: medium;">کلمات هم خانواده در فارسی :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .</span></p> <p><span style="font-size: medium;">کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته&nbsp; باشند با هم هم خانواده هستند .</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مانند :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium;">نکته :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مانند :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ</span></p> <p><span style="font-size: medium;">هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بن فعل :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">به جزو ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بن ماضی :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (&nbsp; بن ماضی )</span></p> <p><span style="font-size: medium;">می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )&nbsp; _____ زد ( بن ماضی )</span></p> <p><span style="font-size: medium;">بن مضارع :</span></p> <p><span style="font-size: medium;">برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )</span></p> <p><span style="font-size: medium;">می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )&nbsp; گو ( بن مضارع )</span></p> text/html 2015-10-12T19:53:09+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی مواد بکار رفته در خمیر کاغذ http://6dabestani.mihanblog.com/post/71 <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">کلر:<span style="color: rgb(0, 0, 255);">رنگ بر</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">اگر کاغذ سفید مورد نظر باشد، عملیات شست‌وشو (سفید کردن) نیز باید در فرایند ساخت منظور شود. <span style="color: rgb(0, 0, 255);">رنگبری</span> از طریق لیگنین زدایی که سبب سفید شدن دائمی کاغذ می شود را می توان در مورد خمیرهای شیمیایی انجام داد . این فرایند در چند مرحله و معمولاً به وسیله <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلر</span> ، دیوکسیدکلر ، اکسیژن و سایر ترکیب های رنگبر عملی می شود</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">کلر در سال 1774 توسط شیل کشف شد و خواص رنگبری آن در سال 1784 توسط بوتوله اعلام گردید . اما حدود یک قرن پس از این تاریخ تولید صنعتی کلر از طریق تجزیه الکترولیتی کلرید سدیم میسر شد و پس از آن ، مصرف کلر در صناایع مختلف رواج یافت . حدود پنجاه سال پس از این تاریخ ، مصرف کلر به عنوان رنگبر و سفید کننده در صنعت خمیر کاغذ آغاز شد</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;به دلیل مشکلات زیست محیطی ، در طی چند سال آینده ، احتمالاً استفاده از گاز کلر برای رنگبری منسوخ خواهد شد و استفاده از دیوکسید کلر رونق خواهد یافت . اما در دراز مدت ، مواد شیمیایی فاقد کلر ( اکسیژن ، هیدروژن پروکسید و اوزون ) جای دیوکسید کلر را خواهد گرفت </span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">نشاسته:<span style="color: rgb(0, 0, 255);">صاف کننده سطح کاغذ و افزایش مقاومت</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نشاسته</span> های کاتیونیک عمدتا برای حفظ و نگهداری الیاف و رنگدانه ها روی کاغذ مصرف می شوند، همچنین استفاده از اینها ب<span style="color: rgb(0, 0, 255);">اعث بهبود و استحکام در مقابل پارگی و پایداری</span> در مقابل تا خوردن کاغذ می شوند، همچنین به عنوان امولسیفایر برای ضد آب کردن کاغذهای چسب زنی و آهار زنی و در تصفیه و پالایش سنگ معدن به عنوان عوامل انباشتگی و لخته کنندگی مورد استفاده قرار می گیرند</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">گچ: <span style="color: rgb(0, 0, 255);">شفافیت کاغذ</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">یک وجه اصلی صنعت کاغذسازی، فرایندی است که در آن الیاف معلق در آب تحت عمل پرداخت مکانیکی شدید قرار گیرند. عمل کوبیدن یا تصفیه، بر خصوصیات مکانیکی کاغذ اثر دارد. برای مثال افزایش پرداخت، موجب افزایش استحکام چگالی ظاهری الیاف است و اثر مستقیم آن بر روی الیاف، ایجاد انعطاف پذیری بیشتر آنهاست که موجب می‌شود الیاف بر روی یکدیگر خوابیده و سطح تماس بیشتری به‌وجود آید. به این ترتیب، اتصال بین الیاف تقویت می‌شود. البته این فرایند بسیار پیچیده است.در تولید کاغذهایی که از آنها برای چاپ یا نوشتن استفاده می‌شود، نوعی ماده پُر کننده به‌کار می‌رود. استفاده از این ماده نتایج بسیاری دارد م<span style="color: rgb(0, 0, 255);">انند افزایش میزان ماتی، صافی، و یکنواختی کاغذ</span>. مواد پرکننده رایج، چینی و <span style="color: rgb(255, 0, 0);">گچ (کربنات کلسیم) است</span>. سهم مواد پرکننده در کاغذ می‌تواند زیاد و بین ۱۰ تا ۱۵درصد وزن کاغذ را تشکیل دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">پلاستیک:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">به کاغذ موادی (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">پلاستیک</span>؛)، البته به مقدار بسیار کم، می‌افزایند تا به آن ویژگی خاص بدهند، مثلا <span style="color: rgb(0, 0, 255);">آن را در برابر رطوبت مقاوم کند</span> یا بر شفافیت آن بیفزایند و رنگ و سایه آن را تنظیم کنند.پوشش و پرداخت سطح کاغذ. مواد پوششی عمل‌آور سطح کاغذ، اجزای مهم غیرالیافی کاغذ را تشکیل می‌دهد. یکی از این نمونه‌ها کاغذهای براق مورد استفاده در مجله‌ها و نیز کاغذهای ضد آب هستند که گاه برای کتاب‌ها نیز به‌کار می‌روند.</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);">رنگ:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تولی</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">د</span> کاغذهای رنگی</span></span></p><p style="text-align: left;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">در ادامه مطلب کاغذ چگونه ساخته می شود؟</span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تکه‌اى کاغذ بردارید، آن را از گوشه‌اى پاره کنید و با دقت به لبه‌ى پارگى نگاه کنید. رشته‌هاى نازک و مومانندى را می‌بینید که همانند رشته‌هاى پشمى نمد، در هم تنیده‌اند، این رشته‌‌ها از ملکولى به نام سِلولٌز ساخته شده‌اند. سلولز ملکولى نخ‌مانند و دراز است که پیکر گیاهان را می‌سازد. هر یک از رشته‌هایى را که در لبه‌ى پارگى کاغذ می‌بینید، از هزاران ملکول سلولز ساخته شده که مانند رشته‌هاى طناب به دور هم پیچیده‌اند. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">چوب درختان مقدار فراوان سلولز دارد. به این دلیل، کاغذ را از آن می‌سازند، براى این کار، درختان را می‌برند و به کمک ماشین ویژه‌اى، تنه‌ى آن‌ها را ریز ریز می‌کنند. سپس، این تکه‌هاى کوچک چوب را با مواد شیمیایى و مقدار فراوان آب داغ، مخلوط می‌کنند تا خمیرى از رشته‌هاى سلولزى به دست می‌آید. در گام دیگر، خمیر را روى یک تورى فلزى می‌ریزند تا آب خود را از دست بدهد. سپس خمیر از لابه‌لاى چند غلطک می‌گذرد و آب خود را بیش‌تر از دست می‌دهد. پمپ‌هاى مکنده‌ى آب، به این آب‌گیرى کمک می‌کنند. سرانجام، خمیرى که به صورت ورقه‌ى درازى درآمده است، با گذشتن از لابه‌لاى غلطک‌هاى داغ، خشک می‌شود و برگه‌ى دراز کاغذ از دستگاه بیرون می‌آید.</span><br><span style="font-size: small;">گاهى با کمک مواد دیگرى، کاغذهاى بهترى ساخته می‌شود. براى این که کاغذ خیلى آب جذب نکند، مواد شیمیایى ویژه‌اى به آن می‌افزایند. براى تولید کاغذهاى بسیار نرم و سفید، کاغذ را از لابه‌لاى غلطک‌هایى می‌گذرانند که دماى بیش‌ترى دارند و سطح آن را با مخلوطى از خاک چینى و آب ‌پوشانده‌اند. براى این که کاغذ محکم‌تر شود، به آن پنبه می‌افزایند. اگر بخواهند از کاغذ، دستمال کاغذى بسانزد، به آن نرم کننده می‌افزایند و با کمک مواد شیمیایى، میکروب‌هاى آن را از بین می‌برند.</span><br><span style="font-size: small;">در پایان کار، دستگاهى که به رایانه مجهز است، ضخامت کاغذ، مقدار آب و شمار سوراخ‌هاى احتمالى آن را بررسى می‌کند. در صورتى که ضخامت در همه‌جا یکسان باشد، مقدار آب مناسب باشد و شمار سوراخ‌ها کم‌ باشد، کاغذ راهى بازار می‌شود.</span><br><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: small;">بازیافت کاغذ</span></strong><br><span style="font-size: small;">براى آماده کردن کاغذ هر روز به اندازه یک جنگل، درخت بریده می‌شود. اگر چه به جاى آن‌ها، درختان جدیدى کاشته می‌شوند، اما آن‌ها سریع رشد نمی‌کنند تا جاى همه‌ى درختان بریده شده را پر کنند. به این دلیل، کاغذهاى باطله را بازیافت می‌کنند. پس از گرد‌آورى کاغذهاى باطله، جوهر روى آن‌ها را با کمک‌ مواد شیمیایى بر می‌دارند. سپس آن‌ها را با مواد شیمیایى و مقدار فراوان آب مخلوط می‌کنند. تا خمیر کاغذ به دست آید. اکنون از این خمیر ورقه‌هاى کاغذ ساخته می‌شوند. شما با مصرف درست کاغذ و جدا کردن کاغذهاى باطله از آشغال‌ها، می‌توانید به حفظ جنگل‌‌ها کمک کنید.</span><br><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: small;">کاغذ بسازید</span></strong><br><span style="font-size: small;">به کمک وسایل بسیار ساده‌اى می‌توانید در خانه کاغذ بسازید. براى این کار مقدارى کاغذ باطله را ریز ریز کنید. تکه‌هاى کاغذ را تا 15 دقیقه در آب گرم بگذارید. سپس به کمک قاشق‌، آن‌ها را با آب مخلوط کنید تا خمیر کاغذ آماده شود. اکنون به کمک غربال، آب اضافى خمیر را از آن بگیرید. سپس خمیر را به آرامى روى یک ورقه‌ى پلاستیک برگردانید و روى آن را با ورقه پلاستیکى دیگرى بپوشانید. اکنون به کمک وردنه آب اضافى را از کاغذ بیرون کنید و آن را در آفتاب بگذارید تا خوب خشک شود.</span><br><span style="font-size: small;">چینی‌هاى باستان، به همین روش از پوست درخت توت کاغذ می‌ساختند. ایرانی‌ها کاغذ سازى را از چینی‌ها آموختند و براى این که روى کاغذ بهتر بتوانند بنویسند، هر دو سطح آن را با نشاسته می‌پوشاندند. شما نیز می‌توانید به خمیر کاغذ خود کمى نشاسته بزنید تا کاغذ بهترى داشته باشید. همچنین می‌توانید با نوآورى خود کاغذهاى جالب‌ترى بسازید. براى مثال، به خمیر کاغذ چند گلبرگ اضافه کنید و اثر آن را بر کاغذ ساخت خود ببینید.</span></p> text/html 2015-10-12T19:51:58+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی شناسا گرها http://6dabestani.mihanblog.com/post/70 <p dir="rtl" style="text-align: justify;">موادی وجود دارد که قابلیت تغییر رنگ دربرخورد با محیط‌های اسیدی و بازی دارند. این مواد اصطلاحا «PH indicator» ، یا معرف PH&nbsp; نامیده می شوند. برای مثال «فنول فتالئین» و «بروموتیمول بلو» استفاده می‌شود. معمولا برای اندازه‌گیری PH از کاغذهای مخصوص آغشته به معرف استفاده می کنند. این کاغذ‌ها وقتی که در محلول‌های اسیدی یا بازی فرو برده می‌شوند، بلافاصله&nbsp;دچار تغییر رنگ می‌شوند. در این مورد کاغذ لیتموس (یا ترنسل) برای همه شناخته شده است. . امروزه اندازه‌گیری PH بوسیله‌ی ابزارهای الکترونیکی مثل‌ «PH متر» امکان‌پذیر شده است <br> <img src="http://www.roshd.ir/roshd/Portals/0/0and1/SciObsrv/SciObsrv-005-3.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="147" width="225"><br> </p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>کاغذ لیتموس</strong>لیتموس ماده‌ای است که از گلسنگ‌های خاصی بدست می‌آید.لیتموس قابلیت این را دارد که در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ آبی در آید. در بسته‌بندی کاغذ لیتموس یک مقیاس رنگی وجود دارد که رنگ کاغذ در PH مورد نظر را نشان می‌دهد.<br> <strong><br> </strong><strong>استفاده از کاغذ لیتموس</strong><strong>:</strong>استفاده از کاغذ لیتموس بسیار ساده است. ابتدا گوشه‌ی انتها‌ی کاغذ را در مایعی که می‌خواهید آزمایش کنید فرو ببرید و به سرعت خارج کنید. PH مایع با مقایسه رنگ کاغذ با جدول رنگی یا مقیاس در اختیارتان مشخص می‌شود.<br> <br> <strong>PH</strong><strong>متر</strong> وسیله‌ای الکترونیکی است که بخش حبابی شکل آن حساس به غلظت یون هیدروژن موجود در محلول مورد آزمایش است. سیگنالی که بوسیله‌ی حباب ایجاد می‌شود تقویت شده و به نمایشگر فرستاده می‌شود. قبل از استفاده از PHمتر باید آن را ست (استاندارد) کرد. برای این کار الکترود آن را در محلول بافربا&nbsp; PH معلوم قرار می‌دهیم. اگر PH دقیق رانشان ندهد دستگاه را روی PH اسمی بافر، به کمک دکمه‌های روی نمایشگر تنظیم می‌کنیم .</p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><strong>عصاره‌ی کلم قرمز یک معرف</strong><strong>!</strong><br> همان‌طور که دیدیم اسید و باز قابلیت تغییر رنگ مواد مشخصی را دارند. این مسئله در مورد عصاره‌ی کلم قرمز هم صادق است. این مایع دارای رنگ آبی مایل به بنفش است، ولی در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ سبز و حتی زرد&nbsp; در می‌آید. بگذارید ببینیم چطور می‌توان از عصاره‌ی کلم برای اندازه گیری PH مواد مختلف استفاده کرد.</p> <p dir="rtl"><br><img src="http://www.roshd.ir/roshd/Portals/0/0and1/SciObsrv/SciObsrv-005-5.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="174" width="200"></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;">کلم قرمز را می‌توانید در فصل زمستان و بهار به راحتی پیدا کنید. آن را به قطعات کوچک برش بزنید . و در ظرفی بریزید. مقداری آب بر روی آن بریزید تا اندازه‌ای که سطح کلم‌ها را بپوشاند. حدود نیم ساعت آن را بجوشانید و بگذارید سرد شود. عصاره کلم را در ظرف کوچک‌تری بریزید. کلم‌ها هم قابل مصرف هستند و می‌توانید در غذا مصرف کنید.<br> از عصاره‌ی کلم قرمز به عنوان معرف در فاز مایع استفاده کنید.</p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;">چند قطره از مایع را روی یک سطح سفید بریزید و تغییر رنگ آن را هنگامی که با سرکه و جوش شیرین ترکیب می‌شود ببینید. می‌توانید مشاهده کنید که این مایع در مقابل سرکه یا آب لیمو، قرمز و در مقابل جوش شیرین به رنگ سبز در می‌آید.</p> <p>یک سانتیمتر عصاره را در لیوان شفافی بریزید. لیوان را تا نصفه از آب پر کنید. حالا مقداری سرکه در آن بریزید و تغییر رنگ آن را مشاهده کنید. آزمایش را دوباره تکرار کنید و این بار به جای سرکه از جوش شیرین استفاده کنید.<br> <img src="http://www.roshd.ir/roshd/Portals/0/0and1/SciObsrv/SciObsrv-005-10.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="173" width="200"><br> <strong>آماده‌سازی کاغذ</strong><strong> PH </strong><strong>با عصاره ی کلم قرمز</strong><br> مقداری کاغذ صافی سفید (porous) ببرید و آنها را در عصاره غوطه‌ور کنید تا کاملا عصاره به خورد کاغذ برود. بعد از نیم ساعت کاغذها را خارج کنید و کنار بگذارید تا خشک شود. بعد آنها را بصورت نوارهای کوچک ببرید. می‌توانید آنها را ماه‌ها نگه دارید. اگر می‌خواهید عصاره کلم را نگه دارید آن را در یخچال بگذارید چون بعد از مدتی فاسد خواهد شد.</p> text/html 2015-10-12T19:51:16+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی چه نوعی کاغذی قابل بازیافت است؟ http://6dabestani.mihanblog.com/post/69 <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 8pt;">با اینکه کاغذ و محصولات کاغذی به سادگی قابل بازیابی هستند اما همچنان بزرگترین بخش هر سطل آشغالی را به خود اختصاص می‌دهند. کاغذ و مقوا حدود 40 درصد جریان زباله هر شهری هستند.</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;چه نوعی کاغذی قابل بازیافت است؟</span></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 8pt;"> مقواو مواد مقوایی شامل بسته بندی های مواد غذایی خشک، قوطی های کاغذی,روزنامه و کاغذهای باکیفیت تر ( مثل دفترچه ها، کاغذ کپی، سربرگ‌ها و پاکتها ) همه قابل بازیافت هستند. انواع متفاوت کاغذ مثل کاغذ روزنامه یا کاغذ سفید مرغوب در ستونهای مجزا دسته بندی می‌شوند چون روش فرآیند متفاوتی دارند. مرکز بازیافت تقریبا همه چیزهای کاغذی را که پوشش پلاستیکی نداشته باشند، با جوهر چاپ نشده باشند یا خاکی و آلوده به مواد غذایی نشده باشند، بازیافت می‌کند.</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 8pt;">کتاب های با جلد گالینگور,چعبه های پیتزا وهم چنین سایر جعبه های نگهداری مواد غذایی که به مواد غذایی آغشته شده اند, دستمال و حوله های کاغذی و...به دلیل آلودگی&nbsp;غیر قابل باز یافت هستند.</span></span></strong></span></p> <p><img src="http://www.peianc.com/sitefiles/Image/Content/Guide/illustrations/compost-bin.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="160" width="192"></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 8pt;">برای بازیافت کاغذ، آن را به قطعات کوچک ریز کرده و با آب مخلوط می‌کنند. بعد آن قدر هم می‌زنند تا خمیر کاغذ به دست می‌آید سپس آن را روی صفحه ای می‌ریزند تا بیشتر آبش بخار شود. در آخر چوب یا الیاف کاغذ باقی می‌ماند و بین غلتک‌ها فشرده و آبگیری می‌شود. این ماده بعد، با خشک کن بخار، خشک می‌شود. محصول به دست آمده کاغذ بازیافتی است.</span></span></strong></span></p> text/html 2015-10-12T02:39:56+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی در خانه کاغذ بسا زید http://6dabestani.mihanblog.com/post/68 <strong><font color="#000066" size="4">در خانه کاغذ بسازید</font></strong><br><font size="3">به کمک وسایل بسیار ساده‌اى می‌توانید در خانه کاغذ بسازید. براى این کار مقدارى کاغذ باطله را ریز ریز کنید. تکه‌هاى کاغذ را تا 15 دقیقه در آب گرم بگذارید. سپس به کمک قاشق‌، آن‌ها را با آب مخلوط کنید تا خمیر کاغذ آماده شود. اکنون به کمک غربال، آب اضافى خمیر را از آن بگیرید. سپس خمیر را به آرامى روى یک ورقه‌ى پلاستیک برگردانید و روى آن را با ورقه پلاستیکى دیگرى بپوشانید. اکنون به کمک وردنه آب اضافى را از کاغذ بیرون کنید و آن را در آفتاب بگذارید تا خوب خشک شود.</font> <p align="center"><font size="3"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/46961165208988945385.jpg" alt="1" style="width: 485px; height: 297px;" border="0" height="19" hspace="0" width="9"></font></p> <p><font size="3">چینی‌هاى باستان، به همین روش از پوست درخت توت کاغذ می‌ساختند. ایرانی‌ها کاغذ سازى را از چینی‌ها آموختند و براى این که روى کاغذ بهتر بتوانند بنویسند، هر دو سطح آن را با نشاسته می‌پوشاندند. شما نیز می‌توانید به خمیر کاغذ خود کمى نشاسته بزنید تا کاغذ بهترى داشته باشید. همچنین می‌توانید با نوآورى خود کاغذهاى جالب‌ترى بسازید. براى مثال، به خمیر کاغذ چند گلبرگ اضافه کنید و اثر آن را بر کاغذ ساخت خود ببینید.</font></p><p><a href="http://www.paperandwood.net/film/hand/myvideoplayer_files/k7.flv" target="_blank" title="فیلم"><img src="http://www.paperandwood.com/im/dfilm.jpg" border="0" height="49" width="200"></a><br>&nbsp; </p> text/html 2015-10-12T02:36:53+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی فیلم درس نگ علوم http://6dabestani.mihanblog.com/post/67 <font style="background-color: rgb(153, 51, 51);" size="5">فیلم دستگاه خمیر سازی</font><a href="http://www.paperandwood.net/film/pulper/myvideoplayer_files/pulper.flv"><img src="http://www.paperandwood.com/im/dfilm.jpg" border="0" height="49" width="200"></a><p><br></p><p><br></p><p><strong><font size="6">فیلم تولید کاغذ</font></strong><a href="http://www.paperandwood.net/film/jambo/myvideoplayer_files/jambo.flv"><img src="http://www.paperandwood.com/im/dfilm.jpg" border="0" height="49" width="200"></a></p><p><br></p><p><br></p><p><strong><font size="5">فیلم تولید دستمال کاغذی</font></strong><a href="http://www.paperandwood.net/film/jambo/myvideoplayer_files/jambo.flv"><img src="http://www.paperandwood.com/im/dfilm.jpg" border="0" height="49" width="200"></a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><font size="5"><strong>فیلم تولید کاغذ کپی</strong></font><a href="http://www.paperandwood.net/film/A4/myvideoplayer_files/SHEETER.flv"><img src="http://www.paperandwood.com/im/dfilm.jpg" border="0" height="49" width="200"></a></p> text/html 2015-09-27T18:47:23+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی سوالات درس مطالعات اجتماعی ششم http://6dabestani.mihanblog.com/post/66 <h1 id="filename">سوالات درس1 تا 4مطالعات<a href="http://s3.picofile.com/file/7519085050/درس_اول_تا_چهارم.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><p style="text-align: right;"><strong><font size="5">سوالات درس 5 مطالعات</font></strong> <a href="http://s1.picofile.com/file/7547136020/سوالات_درس_5_مطالعات.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></p><p><strong><font size="5">سوالات درس 6 مطالعات</font></strong>&nbsp;&nbsp; <a href="http://s1.picofile.com/file/7547140963/سوالات_درس_6_مطالعات.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></p><h1 id="filename"> </h1><h1 id="filename">سوالات درس 7 مطالعات &nbsp; <a href="http://s3.picofile.com/file/7594598488/سوالات_مطالعات_درس7.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename"> </h1><h1 id="filename">سوالات درس 8 مطالعات&nbsp;&nbsp; <a href="http://s3.picofile.com/file/7594599672/سوالات_مطالعات_درس8.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 9 مطالعات&nbsp;&nbsp; <a href="http://s2.picofile.com/file/7600102682/سوالات_درس_9_مطالعات.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 10 مطالعات <a href="http://s3.picofile.com/file/7602670428/سوالات_درس_10_مطالعات.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 11 مطالعات <a href="http://s3.picofile.com/file/7602673866/درس_11_مطالعات.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 12 مطالعات <a href="http://s1.picofile.com/file/7615848602/مطالعات_درس12.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 13 مطالعات <a href="http://s3.picofile.com/file/7635373224/درس_13_مطالعات.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 14 مطالعات <a href="http://s2.picofile.com/file/7635374943/سوالات_درس14_مطالعات.pdf.html"><input src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" style="cursor: pointer;" type="image"></a></h1><h1 id="filename"> </h1><h1 id="filename">سوالات درس 15 مطالعات <a href="http://s2.picofile.com/file/7649880214/درس_پانزدهم_مطالعات.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 16 مطالعات <a href="http://s2.picofile.com/file/7649882903/درس_شانزدهم_مطالعات.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 17 مطالعات <a href="http://s2.picofile.com/file/7667924622/درس_17مطالعات.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس18 مطالعات&nbsp; <a href="http://s2.picofile.com/file/7668187846/سوالات_درس_مطالعات_18.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 19 مطالعات <a href="http://s3.picofile.com/file/7679264943/مطالعات_درس19،همسایگان_ما.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 20 مطالعات <a href="http://s3.picofile.com/file/7679268274/مطالعات_درس20.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 21 مطالعات <a href="http://s3.picofile.com/file/7723826234/سوالات_درس_21_مطالعات.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 22 مطالعات <a href="http://s2.picofile.com/file/7723827525/درس_بیست_و_دوم_مطالعات.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 23 مطالعات <a href="http://s3.picofile.com/file/7725911070/سوالات_درس_23_مطالعات.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><h1 id="filename">سوالات درس 24 مطالعات <a href="http://s2.picofile.com/file/7725913866/سوالات_درس_24_مطالعات_اجتماعی.pdf.html"><input style="cursor: pointer;" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" type="image"></a></h1><p><br></p><p><br></p> text/html 2015-09-12T08:49:55+01:00 6dabestani.mihanblog.com ششم دبستانی ابراهیمی دانلود کتاب درسی ششم دبستان سال 1395 - 1394 http://6dabestani.mihanblog.com/post/64 <table class="views-view-grid"><tbody><tr class="row-1 row-first"><td class="col-1" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"><div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3042" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="75"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3042">فارسی مهارت های خوانداری</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34</span> </div> </td> <td class="col-2" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3043" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-1.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="74"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3043">فارسی مهارت های نوشتاری</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/1</span> </div> </td> <td class="col-3" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3051" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-10.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="75"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3051">کتاب کار کار و فناوری ششم دبستان</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/10</span> </div> </td> <td class="col-4" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3044" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-2.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="74"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3044">علوم تجربی</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/2</span> </div> </td> </tr> <tr class="row-2"> <td class="col-1" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3045" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-3.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="74"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3045">هدیه های آسمان</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/3</span> </div> </td> <td class="col-2" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3046" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-4.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="75"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3046">آموزش قرآن</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/4</span> </div> </td> <td class="col-3" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3169" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-5.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="76"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3169">مطالعات اجتماعی</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/5</span> </div> </td> <td class="col-4" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3048" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-6.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="76"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3048">ریاضی</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/6</span> </div> </td> </tr> <tr class="row-3 row-last"> <td class="col-1" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3049" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-7.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="74"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3049">ضمیمه هدیه های آسمان ویژه اهل سنت ششم دبستان</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/7</span> </div> </td> <td class="col-2" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <div class="views-field-field-book-image-fid"> <span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3050" class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked"><img src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-8.jpg" alt="" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" height="102" width="74"></a></span> </div> <div class="views-field-title"> <span class="field-content"><font style="font-size:11px; font-weight:bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3050">کتاب کار تفکر و پژوهش ششم دبستان</a></font></span> </div> <div class="views-field-field-book-code-value"> <span class="field-content">34/8</span> </div> </td> <td class="col-3" style="padding-bottom:22px; text-align:center;"> <br></td></tr></tbody></table>